Trefwoorden

Aan vergunning gestelde beperkingen
Aanbesteding
Aanduiding
Aanduiding van ministers
Aanduiding van staatssecretaris
Aanhaling
Aanhalingstekens
Aanhangige wetsvoorstellen
Aanhangsel Handelingen
Aanhef
Aanhouden wetsvoorstel
Aanpassingsregeling
Aansprakelijkheid
Aanvraag
Aanwijzingen voor de regelgeving
Aanwijzingen voor de regelgeving afwijking
Aanwijzingen voor de regelgeving definities
Aanwijzingen voor de regelgeving toepassingsbereik
Academie voor Overheidsjuristen (AvO)
Academie voor Wetgeving (AvW)
Actieve openbaarmaking van overheidsinformatie
Actualiteitenbijeenkomst
Administratief beroep
Administratieve boete
Administratieve rechter
Adviesaanvraag intrekken
Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)
Adviescolleges
Adviesverplichtingen
Adviezen
Adviezen Raad van State
Adviezen Raad voor de rechtspraak
Adviezen toezenden
Adviseur
Afdeling
Afdeling advisering van de Raad van State
Afkondigingsblad van Aruba of Sint Maarten
Afkortingen
Afstemming
Agentschap
AI en algoritmen
Alcoholwet
Algemeen bestuur
Algemeen verbindende voorschriften
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Algemene maatregel van bestuur (Amvb)
Algemene maatregel van rijksbestuur
Algemene Rekenkamer
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wetten
Als bedoeld
Ambtelijk Vakmanschap
Ambtelijke bijstand
Ambtelijke Vijfhoek
Ambtenaar van politie
Amendementen
App
Arabische of Romeinse nummering
Archiefbescheiden
Archivering
Artikelleden
Aruba
Authentieke tekst
AZ
Basisregistraties
Basiswettenbestand
Beantwoording verslag
Bedoeld
Bedragen
Bedrijfseffecten
Beginsel van contractsvrijheid
Begrippen
Begripsbepalingen
Begripseenheid
Behandeling in Ministerraad
Bekendmaking
Beknopte formuleringen
Bekrachtiging
Belanghebbende
Beleid
Beleid van het Rijk
Beleidsinstrument
Beleidskompas
Beleidskompas
Beleidsontwikkeling
Beleidsregel
Beleidsregels
België
Beperking
Beperking aantal uitvoeringsregelingen
Beroep
Beroepskwalificaties
Berust (mede) op
BES
Beschikking
Beschikkingsvoorschriften
Beslismomenten
Besluit
Besluiten volkenrechtelijke organisaties
Bestendigheid van regelingen
Bestraffende sanctie
Bestuurlijke boete
Bestuurlijke lasten
Bestuurlijke sanctie
Bestuurlijke waarschuwing
Bestuursbevoegdheden
Bestuursdwang
Bestuursorgaan
Bestuursrecht
Bestuursrechtelijk rechtsbescherming
Bestuursrechtelijke sancties
Bevoegdheden
Bewaring
Beweegreden
Bezwaar
Bijlage
Bijlagen bij toelichting
Bijstand
Bijzondere opsporingsambtenaren
BIN NL
Bindend correctief referendum
Bindende EU-rechtshandelingen
Binding verdragen
Blockchain
BNC
Boek
Boete
Boetewijzer
Bonaire
Brexit
Burgerlijk wetboek
Burgers
Buurlanden
BuZa
BZK
Caribische landen van het Koninkrijk
CBP
Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Certificatie
Christen Juristen Vereniging
Circulaire
Citeertitel
Civielrechtelijke handhaving
Clearing House Wetsevaluatie
Comitologie
Communautaire regelgeving
Concordantiebeginsel
Conflictopwekkende factoren
Considerans
Constitutionele toetsing
Consultatie
Contacten rijksambtenaren
Contraseign
Controle
Controversieelverklaring wetsvoorstellen
Convenanten
Coronavirus
Crisis- en herstelwet
Curaçao
Daarop berustende bepalingen
Dag van de Wetgeving
Decentrale overheid
Decentralisatie
Deelnemingen
Defensie
Definities
DEIA
Delegatie
Delegatiebepaling
Delictsomschrijving
Deltaflex
Demissionair
Den Haag
Departement
Departementaal
Departementale bijstand
Departementale inbreng
Deregulering en administratieve lastenvermindering
Deze wet/die wet
Dienen
Diensten
Dienstenrichtlijn
Dienstenwet
Dienstonderdeel
Directie Sociaal en Cultureel Planbureau
Discretionaire bevoegdheden
Doelstellingen van regeling
Doenvermogen
Doorberekening
Doorwerking
Draaiboek voor de regelgeving
Duitsland
Dwangbevel
Dwangsom
Dynamische verwijzing
ECER
ECLI
Economisch delicten
Eenheid van rechtsgang
Eenvoud van regelingen
Eerbiedigende werking
Eerste Kamer
Eilandsbestuur
Elektronisch verkeer
Elementen van een regeling
En/of
Engeland
Enig artikel
Erasmus Universiteit Rotterdam
Erkenning
EU-besluiten
EU-Hof
EU-implementatieregelingen
EU-instellingen
EU-Institutionalia overleg
EU-lidstaten
EU-Raad
EU-rechtshandelingen
EU-regelgeving
EU-richtlijnen
EU-verdragen
EU-verordeningen
EU-wetgeving
Euratom
Europees Nederland
Europees Parlement
Europese Centrale Bank
Europese Commissie
Europese Economische Ruimte
Europese Rekenkamer
Europese Verkiezingen
Evaluatie
Evaluatiebepaling
Evenredigheidsbeginsel
EVRM
Ex ante evaluatie
Ex post evaluatie
Exclusieve werking
Excuses
Experimenteerregeling
Experimenteerwetgeving
Expertisegroep regelbeheer
Externe partijen
EZK
Feitelijk handelen
Ficties
FIN
Financiële gevolgen
Finland
Formatie
Formulering
Frankrijk
Fraudebestendige regelgeving
Functioneel bestuur
Geacht
Gebruik van regelgeving
Gebruik van verwijzingen
Gecontroleerde delegatie
Gedelegeerde regelgeving
Gedoogbeslissing
Geen nadere regels in toelichting
Geldboete
Geldende spelling
Geleidende brief
Gelet op
Gelijkheidsbeginsel
Gemeente
Gemeente Rotterdam
Gemeentebestuur
Genoemd
Geschillenregels
Gevangenisstraf
Goederen
Goedkeuring
Goedkeuring van verdragen
Goedkeuringswet
Governance
Gremia
Grensoverschrijdende samenwerking
Grensregio's
Grondrechten
Grondslag
Grondslag voor vergunningstelsel
Grondwet
Grondwettelijke delegatieverboden
Handelende in overeenstemming met
Handelingen
Handhaafbaarheid
Handhaving
Handhavingskosten
Handleiding Wetgeving en Europa
Hardheden wetgeving
Hardheidsclausules
Harmonisatie van regelgeving
Hechtenis
Herstelsanctie
Het bepaalde in
Hof van Justitie van de Europese Unie
Hoge Raad
Hoger recht
Hogere regeling
Hoofdletters
Hoofdstukken
Horizonbepaling
Hulpbepalingen
ICT voor de wetgevingsjurist
ICT-standaarden
IenW
Implementatie
Implementatie in nationale wetgeving
Implementatieplan
Implementatieregeling
In afwijking van
In ieder geval
In overeenstemming met
Indeling artikelen
Indeling regeling
Indeling van uitvoeringsregeling
Indien en voor zover
Indiening bij Eerste Kamer
Ingevoegde artikelen
Ingrijpende wijziging wetsvoorstel
Inhoud van toelichting
Inhoudsopgave
Initiatiefvoorstel
Initiatiefwetgeving
Inschakeling wetgevingsafdelingen
Inspectie
Instellen ad hoc externe commissies
Instelling bij of krachtens wet
Instemming
Instrumenten overheidsjuristen
Integrale tekstpublicatie
Interbestuurlijk toezicht
Interbestuurlijke verhoudingen
Interdepartementale voorbereiding
Internationaalrechtelijke toetsing
Internationale beleidsafspraken
Interne regels
Internetconsultatie
Intitulé
Intrekken
Intrekking
Intrekking of schorsing beschikking
Intrekkingsbepaling
Invoegen
Invoeringsregeling
Invoeringstoets
Invordering geldschulden
Inwerkingtreding
Inwerkingtredingsbepaling
Inwerkingtredingsbesluit
IVBPR
Jaarverslag
JenV
Jonge VAR
Juridisch
Juridische bronnen
Juridische bronnen Europa
Juridische opleidingen
Juridische tijdschriften Europa
Jurisprudentie
Kabinet van de Koning
Kabinetsbeleid
Kabinetten Gevolmachtigde Ministers van Aruba
Kabinetten Gevolmachtigde Ministers van Curaçao
Kabinetten Gevolmachtigde Ministers van Sint Maarten
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
Kamerstukken
KCBR
Kenbaarheid van regelgeving
Keuringen
Kieswet
Kiwi
Klachtrecht
Klimaatwet
Knooble
Komt te luiden
Koninklijk besluit
Koninklijke boodschap
Koninkrijk (der Nederlanden)
Koninkrijksaangelegenheden
Koninkrijkspartners
Kwaliteitseisen
Kwaliteitsrapportage
Laatstelijk gewijzigd bij
Lagere regeling
Land
Landsadvocaat
Last onder bestuursdwang
Last onder dwangsom
Lasten
Lastenluwe implementatie
Lees- of begripseenheid
Legaliteitsbeginsel
LGO status
Lichaam van een regeling
Lid
Lidstaten van de Europese Unie
Lobbyregister
Maat houden
Maatschappelijke sectoren
Machtigingsbepaling
Machtigingsbepaling voor uitvoeringsbesluiten
Mandaat
Mede namens
Mede verstaan onder
Medebetrokkenheid andere bewindspersonen
Medebewind
Medebewindswetgeving
Mededeling
Medegelding voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten
Medegelding voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Medeondertekening
Medeoverheden
Meeteenheden
Memorandum van overeenstemming
Memorie van antwoord
Memorie van toelichting
Mensenrechten
Milieueffecten
Minimuminvoeringstermijn
Minister
Minister ad interim
Minister van Algemene Zaken
Minister-President
Ministerie
Ministerieel
Ministeriële regeling
Ministerraadbehandeling
Misdrijven
Modelbepalingen
Moeten
Naamswijziging van ministerie
Nader rapport
Nadere regels
Nahang
Naming en shaming
Nationale koppen
Nationale ombudsman
Nederland
Nederlands EU-voorzitterschap 2016
Nederlandse Juristen-Vereniging
Nederlandse taal
Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER)
Nederlandse Vereniging voor Wetgeving
NEN
Neveneffecten
Niet-Nederlandstalige normen
Nieuw
Nieuwe grondslag uitvoeringsregelingen
Nieuwe staatkundige verhoudingen
Noodzaak regelgeving
Noodzaak toelichting
Noodzakelijk
Normalisatie
Normalisatienormen
Normen van niet-publiekrechtelijke aard
Normeren van bestuursbevoegdheden
Normeren van gedragingen, handelingen of bevoegdheden
Normstelling
Nota n.a.v. verslag
Nota van toelichting
Nota van verbetering
Nota van wijziging
Nota Vertrouwen in wetgeving
Notificatie
Novelle
Nummering artikelen
OCW
OESO
Omgevingswet
Onder vervanging van
Onderdeel
Onderscheidenlijk
Ondertekening
Ondertekening bij voordracht "mede namens"
Onderzoek
Onmiddellijke werking
Ons
Ontheffing
Ontwerpregelingen
Onverminderd
Onverplicht tegemoetkomen
Onze Minister die het mede aangaat
Onze Minister in zijn hoedanigheid van Minister van het Koninkrijk
Onze Minister/de Minister
Opbouw
Openbaarmaking
Openbare lichamen
Openbare orde
Opschortende werking van bezwaar en beroep
Opschrift
Opsomming
Opsporing
Opsporing van strafbare feiten
Opsporingsbevoegdheden
Oratie
Overgangsrecht
Overheid
Overheidsinterventie
Overtreder
Overtredingen
Paragrafen
Parlementaire behandeling wetsvoorstel
Parlementaire betrokkenheid
Parlementaire goedkeuring verdragen
Parlementaire stukken
PbEG
Periode
Permanente Vertegenwoordiging EU
Persoonsaanduidingen
Persoonsgegevens
Platform Doenvermogen
Podcast
Politie
Politietaak
Portefeuilleverdeling
Preadvies
Primaat van de wetgever
Prinsjesdag
Prinsjesfestival
Privaatrecht
Privaatrechtelijke handhaving
Privacy
Procederen
Procedures
ProDemos
Proefschrift
Programma Mens Centraal
Programma toekomstbestendige wetgeving
Provincie
Provinciebestuur
Publicatie integrale tekst gewijzigde regeling
Publicatieblad van Curaçao
Publicatieblad van de Europese Unie
Publiekrecht
Punitieve sancties
Puntenstelsel
Raad van de Europese Unie
Raad van State
Raad voor de rechtspraak
Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
RBB Groep
Recesperiode
Recht.nl
Rechterlijke competentie
Rechtsbeginselen
Rechtsbescherming
Rechtsmiddelenclausule
Rechtspersoonlijkheid
Rechtspraak
Rechtsstaat
Rechtsstelsel
Rechtstreekse werking
Rechtsvermoeden
Rechtswaarborgen
Rechtszekerheidsbeginsel
Redelijkheid en billijkheid
Reeks
Referendabele wetten
Referendum
Regeldruk en deregulering
Regelgevende bevoegdheid
Regelgeving
Regeling met of zonder citeertitel
Regeling van gelijke orde
Regeling verdeling in niveaus
Regelingen
Regels
Regering
Reglement van Orde
Respectievelijk
Richtlijn
Right to Challenge
Rijk
Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering
Rijksbegroting
Rijksbrede wetgevingstoetsing
Rijksbreed wetgevingsprogramma
Rijksoverheid
Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding
Rijksregelgeving
Rijkswetgeving
Romeinse nummering
Rule of Law Index
Rwt (Rechtspersoon met een wettelijke taak)
Saba
Samenloop van wetsvoorstellen
Sancties
Sanctiestelsel
Schadevergoeding en financiële tegemoetkomingen
SDU
Sint Eustatius
Sint Maarten
Slechts
Slotartikelen
Slotformulier
Smart regulation overleg
Sneller wetgeven
Social media
Specialiteitsbeginsel
Spoedadvies
Spoedeisende wetsvoorstellen
Spraakgebruik
Staat van de rechtsstaat
Staatsblad
Staatscourant
Staatsraad
Staatsrechtkring
Staatssecretaris
Staatssteun
Statische verwijzing
Statuut voor het Koninkrijk
Sterke arm
Stichting
Stilzwijgende goedkeuring
Strafbaarstelling
Strafbare feiten
Strafrechtelijke boete
Strafrechtelijke handhaving
Strafsancties
Subdelegatie
Subsidiariteit
Subsidieplafond
Subsidies
Sustainable Development Goals (SDG’s)
SZW
Tarieven
Technische bijstand
Technische voorschriften
Ten minste
Tenzij bij wettelijk voorschrift anders bepaald
Terinzagelegging van bijlagen
Terminologie
Terughoudendheid met regelgeving
Terughoudendheid met toezeggingen over nieuwe regelgeving
Terugwerkende kracht
Tijdelijke delegatie
Tijdelijke regeling
Tijdelijke voorziening bij zelfstandige amvb
Tijdstip
Tijdstip van inwerkingtreding
Tijdstip vaststelling amvb
Tilburg University
Titel
Toekomstbestendige wetgeving
Toelatingskosten
Toelichting
Toeslagenaffaire
Toestemming
Toetsing ontwerpregelingen
Toevoegen
Toezeggingen over nieuwe regelgeving
Toezending adviezen aan Tweede Kamer
Toezending tekst aan parlement
Toezicht
Toezicht op de naleving
Toezichthouder
Tot en met
Tractatenblad
Transparantie wetgeving
Transponeringstabel
Troonswisseling
Tuchtrecht
Tweede Kamer
Uitdrukkelijke goedkeuring
Uitdrukkingen
Uitgestelde werking
Uitgewerkte bepalingen
Uitgewerkte regelingen
Uitkeringen
Uitsluiten bevoegdheden
Uitsluitend
Uitspraak
Uitvoering
Uitvoeringslasten
Uitvoeringsregeling
Uitwisseling van informatie tussen overheidsorganisaties
Universiteit van Amsterdam
Van overeenkomstige toepassing
Van toepassing
Van toepassing met dien verstande dat
VAR Vereniging voor bestuursrecht
Vaste verandermomenten (VVM)
Verantwoording van de regeling
Verantwoordingsdag
Verdrag betreffende de Europese Unie
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
Verdrag van Lissabon
Verdragen
Verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties
Verdragsrechtelijke gegevens
Verenigbaarheid met hoger recht
Vereniging Ambtenaar & Recht
Vereniging JuristenRijk
Vereniging voor Belastingwetenschap (VvBW)
Vereniging voor Bestuurskunde
Vereniging voor Klachtrecht
Vergelijkend overzicht
Vergoedingen
Vergunning
Vergunningstelsel
Verhandelbare rechten
Verkiezingen
Verklaring van geen bezwaar
Verkorte aanduiding regelingen in toelichting
Verkorte aanduiding verdragen in toelichting
Verlettering
Verlof
Vermelding afspraken over medebetrokkenheid andere bewindspersonen
Vermelding bijzondere procedures totstandkoming regeling
Vermelding in toelichting
Vermelding inbreng externe partijen
Vermelding uitgebrachte adviezen
Vermelding vindplaatsen
Vernummering
Verordening
Verslag Tweede Kamer
Verstaan onder
Versterking Juridische Functie Rijk (VJFR)
Verstrekking van subsidies
Vertalingen
Vertrouwensbeginsel
Vervallen
Vervallen regelingen
Verwijzing
Verzamelwet
Verzelfstandiging
Vindplaatsen in PbEU
Vindplaatsen in Stb., Stcrt. en Trb
Visitatiecommissie wetgeving
VNG
Volkenrechtelijke organisaties
Volzin
Voor zover
Voorbehouden
Voorbereiding
Voorbereiding wetgeving ter goedkeuring
Voordracht
Voorgenomen regelgeving
Voorhang
Voorhangprocedures
Voorschrift
Voorstel van (rijks)wet
Voorwaardelijke delegatie
Voorwaarden
Vormgeving
Vreemde talen
Vrijheidsstraffen
Vrijstelling
VWS
Waterbedeffecten
Wederzijdse erkenning
Werk aan Uitvoering
Werkgroep Aanwijzingen voor de regelgeving
Werkingsduur
Werkplaats
Werkprogramma Europese Commissie 2015
Werkt terug tot en met
Wet
Wet administratieve rechtspraak BES
Wet bescherming persoonsgegevens
Wet dwangsom en beroep
Wet op de economische delicten
Wet open overheid (Woo)
Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
Wet raadgevend referendum
Wetboek van Strafvordering
Wetenschap en onderzoek
Wetgeving
Wetgevingsapplicaties
Wetgevingsbeleid
Wetgevingskalender
Wetgevingsproces
Wetgevingstoets
Wetsevaluatie
Wetsontwerp
Wetsvoorstel
Wij
Wijziging
Wijzigingsbepaling
Wijzigingsregelingen
WJZ-Update
WODC
Woordenlijst Nederlandse Taal
Wordt geacht
Wordt vervangen door
WRR
ZBO
Zelfregulering
Zelfstandige algemene maatregel van bestuur
Zin
Zinsnede
Zwitserland