Draaiboek voor de regelgeving

Over het Draaiboek

In het Draaiboek voor de regelgeving (Draaiboek) worden de procedures, voorschriften en modellen vermeld die voor de gehele rijksdienst gelden. Per ministerie bestaan daarnaast veelal nog voorschriften, die zijn toegesneden op het eigen specifieke werkterrein. Ook aan de interne organisatie van de ministeries wordt in het Draaiboek voorbijgegaan, gelet op de soms aanmerkelijke verschillen die op dit punt bestaan. Het Draaiboek heeft geen formele status. Het beoogt een beschrijving te geven van de wetgevingsprocedure; het schept zelf geen nieuwe normen.

Beheer

Het Draaiboek wordt door de interdepartementale Werkgroep Draaiboek voor de regelgeving bewerkt en vastgesteld door het Interdepartementaal Hoofdenoverleg Wetgevingsbeleid (IHW). De werkgroep ontvangt graag uw suggesties voor aanvullende informatie (draaiboek@kcwj.nl).

Inhoudsopgave

Wetten (nr. 4-110)

1. (Inter)departementale voorbereiding (nr. 4-14)

2. Openbaarheid van voorstellen van wet en internetconsultatie (nr. 15-17)

3. Adviesaanvragen (nr. 18-22)

4. Behandeling door de ministerraad (nr. 23-32)

5. Georganiseerd overleg (nr. 33-34)

5a. Notificatie (nr. 34a)

6. Advisering door de Afdeling advisering van de Raad van State (nr. 35-46)

7. Indiening bij en voorbereiding van de plenaire behandeling door de Tweede Kamer (nr. 47-64)

8. Plenaire behandeling door de Tweede Kamer (nr. 65-83)

9. Voorbereiding plenaire behandeling door de Eerste Kamer (nr. 84-88)

10. Plenaire behandeling door de Eerste Kamer (nr. 89-93)

11. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding (nr. 94-101)

12. Intrekking van wetsvoorstellen (nr. 102-105)

13. Versnelling van de procedure in bijzondere gevallen (nr. 106-110)

Rijkswetten (nr. 111-128)

1. Algemeen (nr. 111)

2. Interdepartementale voorbereiding (nr. 112-113)

3. Behandeling door de ministerraad van het Koninkrijk (rijksministerraad) (nr. 114-115)

4. Advisering door de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk (nr. 116)

5. Indiening bij en voorbereiding van de plenaire behandeling door de Kamers der Staten-Generaal (nr. 117-122)

6. Bekendmaking en inwerkingtreding (nr. 123-126)

7. Intrekking van voorstellen van rijkswet (nr. 127)

8. Versnelling van de procedure in bijzondere gevallen (nr. 128)

Initiatiefwetten (nr. 129-156)

1. Algemeen (nr. 129)

2. Voorbereiding van initiatiefwetgeving door Kamerleden en ambtelijke bijstand (nr. 130-132)

3. Aanhangigmaking van en advisering over initiatiefvoorstellen (nr. 133-139)

4. Voorbereiding plenaire behandeling door de Tweede Kamer (nr. 140-141)

5. Plenaire behandeling door de Tweede Kamer (nr. 142-143)

6. Behandeling door de Eerste Kamer (nr. 144-146)

7. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding (nr. 147-151)

8. Bijzonderheden met betrekking tot initiatiefvoorstellen van rijkswet (nr. 152-156)

Amvb's (nr. 157-193a)

1. Algemeen (nr. 157)

2. (Inter)departementale voorbereiding (nr. 158-160)

3. Adviesaanvragen (nr. 161-163)

4. Behandeling door de ministerraad en georganiseerd overleg (nr. 164-165)

4a. Notificatie (nr. 165a)

5. Advisering door de Raad van State (nr. 166-177)

6. Vaststelling, bekendmaking en inwerkingtreding (nr. 178-185)

7. Bijzonderheden parlementaire betrokkenheid (nr. 186)

8. Algemene maatregelen van rijksbestuur (nr. 187-193a)

Kleine koninklijke besluiten (nr. 194-206b)

1. Algemeen (nr. 194)

2. (Inter)departementale voorbereiding (nr. 195-196)

3. Adviesaanvragen en georganiseerd overleg (nr. 197-198)

4. Behandeling door de ministerraad (nr. 199-200)

5. Advisering door de Raad van State (nr. 201)

6. Vaststelling, bekendmaking en inwerkingtreding (nr. 202-205)

7. Kleine koninklijke rijksbesluiten (nr. 206-206b)

Ministeriële regelingen (nr. 207-218)

1. Algemeen (nr. 207)

2. (Inter)departementale voorbereiding (nr. 208-210)

3. Adviesaanvragen, georganiseerd overleg, behandeling in de ministerraad, notificatie (nr. 211-213a)

4. Vaststelling, bekendmaking en inwerkingtreding (nr. 214-216)

5. Ministeriële rijksregelingen en regelingen van ambtenaren (nr. 217-218)

Verdragen (nr. 219-266)

1. Algemeen (nr. 219)

2. Voorbereiding (nr. 220-231)

3. Voorbereiding parlementaire goedkeuring (nr. 232-234)

4. Behandeling door de (rijks)ministerraad (nr. 235-237)

5. Ondertekening (nr. 238)

6. Bekendmaking (nr. 239-242)

7. Advisering door de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) (nr. 243-248)

8. Parlementaire goedkeuring (nr. 249-256)

9. Tot uitdrukking brengen van de instemming door een verdrag gebonden te worden (nr. 257)

10. Inwerkingtreding van een verdrag (nr. 258-259)

11. Opzegging van verdragen en intrekking van voorbehouden (nr. 260-264)

12. Versnelling van de procedure in bijzondere gevallen (nr. 265)

13. Jaarlijkse rapportage aan het parlement (nr. 266)

Modelbrieven en Formulieren

Bijlagen

Laatst gewijzigd op: 9-11-2021