3.2.5 Ontwerpen van wet- en regelgeving

Bij het ontwerpen van wet- en regelgeving komt veel kijken. Wetgeven kan worden beschouwd als het geven van algemene normen voor rechtsrelaties tussen rechtssubjecten.

Om de doelen en de functies die met een wettelijke regeling worden nagestreefd, te kunnen bereiken, dient de boodschap die met de normen van een regeling wordt uitgedrukt, helder en toegankelijk te zijn. Die toegankelijkheid wordt met name bepaald door de manier waarop een wettelijke regeling is vormgegeven, oftewel de wetgevingstechniek.

Daarnaast zijn het doorlopen van het wetgevingsproces en de wijze waarop Unierechtelijke regelgeving en internationale regelgeving wordt geïmplementeerd, belangrijke onderdelen, naast de wetgevingstechniek, bij de totstandkoming van wet- en regelgeving.

Houd bij het ontwerpen van wet- en regelgeving rekening met:

  • Draaiboek voor de regelgeving
    Beschrijft het proces van totstandkoming van wet- en regelgeving. Het stelt eisen aan de processtappen en de documenten die daarin uitgewisseld worden.
  • Aanwijzingen voor de regelgeving
    Interdepartementale handleiding voor het opstellen van wet- en regelgeving voor wetgevingsjuristen. In de aanwijzingen zijn de eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin deze tot stand komen, opgenomen.
  • Handleiding Wetgeving en Europa
    Deze handleiding brengt inzichtelijk in kaart op welke wijze de implementatie van Unierechtelijk recht in ons nationale stelsel al dan niet dient te worden vormgegeven en welke procedurele en inhoudelijke aspecten daarbij een rol spelen.

Contactgegevens

Draaiboek voor de regelgeving

Aanwijzingen voor de regelgeving

Handleiding Wetgeving en Europa

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting
Aanwijzingen voor de regelgeving Eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin deze tot stand komen.
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstanties Toelichting
JenV rijksbrede wetgevingstoetsing Inclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Laatst gewijzigd op: 26-6-2023