JenV rijksbrede wetgevingstoetsing

Inhoudsopgave

Achtergrond

Als je een voorstel voor een wet of een algemene maatregel van bestuur (amvb) maakt moet je dit voorstel, voordat je het voorlegt aan het ambtelijk voorportaal en de ministerraad, laten toetsen in het kader van de JenV rijksbrede wetgevingstoetsing. Deze toets wordt uitgevoerd door de Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bij de JenV rijksbrede wetgevingstoetsing wordt getoetst aan de kwaliteitseisen voor wetgeving, zoals verwoord in de nota Zicht op wetgeving, de Aanwijzingen voor de regelgeving en alle in het IAK opgenomen eisen betrokken. Ook bekijkt JZW of er voldoende afstemming plaats heeft gevonden met JenV over onder meer de effecten van je voorstel voor uitvoerende en handhavende instanties en de verhouding van je voorstel tot JenV-wetgeving.

JZW controleert ook of afstemming met het OM, Raad voor de rechtspraak en Raad voor de rechtsbijstand heeft plaatsgevonden en is weergegeven in de toelichting. Op het aanbiedingsformulier voor de ministerraad wordt vermeld of JZW al dan niet akkoord is gegaan met het voorstel. Als JZW niet akkoord gaat, kan er ook een wetgevingsrapport worden opgesteld door JZW dat door het aanleverende ministerie wordt meegezonden met de stukken t.b.v. de ministerraad.

Terug naar boven

Beleidsvoorbereiding

Geef antwoord op de Beleidskompas vragen en houd je daarbij aan de eisen die de Aanwijzingen voor de regelgeving stellen. Heb je in je beleid te maken met een uitvoeringsinstantie? Betrek deze dan in je beleidsfase en voer Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H) uit. JZW controleert de verwerking van deze informatie in je wetsvoorstel. Om een goed beeld te krijgen van de uitvoeringsaspecten tijdens de voorbereiding van een voorstel gebruik je een uitvoeringsanalyse.

Terug naar boven

A-, B- en C-dossiers

Sinds 2009 wordt de wetgevingstoets selectief uitgevoerd. Dit houdt in dat bepaalde dossiers marginaal getoetst worden. Tegelijkertijd is de wetgevingstoetsing bij andere dossiers intensiever door een vroegtijdige betrokkenheid vanuit de JenV rijksbrede wetgevingstoetsing.

Departementen en JenV-wetgevingssectoren geven bij aanlevering van hun dossier in het toetsloket aan of sprake is van een licht of een wat zwaarder dossier.

Zie ook Draaiboek voor de regelgeving, nr. 10 en verder.

Terug naar boven

Contactgegevens

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 28-3-2023