3.2.2 Unierechtelijke verplichtingen

Unierechtelijke verplichtingen kunnen van invloed zijn op de ruimte die je hebt om een beleidsinstrument in te zetten, zelfs wanneer er geen sprake is van implementatieverplichtingen op je beleidsterrein. Ga daarom na of je te maken hebt met:

  • Unierechtelijke aspecten van nationale regelgeving
    Nationaal beleid dat niet bedoeld is ter implementatie van Unierecht kan toch een Unierechtelijke dimensie hebben, wanneer het Unierecht algemene eisen stelt waarmee dit beleid in strijd zou komen.  
  • Unierechtelijke eisen aan handhaving
    Lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving van Unierecht. Het staat de nationale wetgever dus vrij te kiezen voor een bepaald handhavingsregime. Niet naleving van de Unierechtelijke uitgangspunten kan leiden tot sancties tegen de lidstaat. 
  • Implementatie van Unierecht
    Onder implementatie van Unierecht wordt verstaan ‘het treffen van alle algemene en bijzondere maatregelen die nodig zijn om de werking van het Unierecht in een land te kunnen verzekeren.’ Raadpleeg de Aanwijzingen voor de regelgeving, Hoofdstuk 9. Zie ook de Handleiding Wetgeving en Europa.
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstanties Toelichting
JenV rijksbrede wetgevingstoetsing Inclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Laatst gewijzigd op: 28-3-2023