Achtergrond Beleidskompas

Het Beleidskompas (en voorheen het IAK) vindt zijn oorsprong in verplichte kwaliteitseisen, die de ministerraad op 14 april 2011 heeft vastgesteld (Kamerstukken II 2010/11, 29515, nr. 330) en de verplichte kwaliteitseisen die hieraan zijn toegevoegd bij latere kabinetsbesluiten. Alle voorstellen voor beleid en regelgeving moeten aan deze kwaliteitseisen voldoen. De ministerraad beslist over het schrappen of toevoegen van verplichte kwaliteitseisen.

Voor een aantal verplichte kwaliteitseisen zijn er binnen de rijksoverheid toetsingsinstanties die je voorstel, voorafgaand aan bespreking in de ministerraad, toetsen aan de gestelde eisen.

Op deze pagina’s vind je meer informatie over de geschiedenis en de structuur van het Beleidskompas. 

Laatst gewijzigd op:6-3-2024