Verplichte kwaliteitseisen

Inhoudsopgave

Achtergrond

Het Beleidskompas is gebaseerd op de verplichte kwaliteitseisen, die de ministerraad op 14 april 2011 heeft vastgesteld (Kamerstukken II 2010/11, 29515, nr. 330) en de verplichte kwaliteitseisen die hieraan zijn toegevoegd bij latere kabinetsbesluiten. Alle voorstellen voor beleid en regelgeving moeten aan deze kwaliteitseisen voldoen. De ministerraad beslist over het schrappen of toevoegen van verplichte kwaliteitseisen.

Op deze pagina vind je een actueel overzicht van de betreffende verplichte kwaliteitseisen. Voor een aantal verplichte kwaliteitseisen zijn er binnen de rijksoverheid toetsingsinstanties die je voorstel, voorafgaand aan bespreking in de ministerraad, toetsen aan de gestelde eisen.

In het Beleidskompas zijn de kwaliteitseisen ingedeeld in drie categorieën: 1) Voorschriften en aanwijzingen voor beleidsinstrumenten, 2) Beleidseffecten en 3) toetsen en analysemethoden. Sommige kwaliteitseisen komen als beleidseffect én als toets terug in het overzicht.

Terug naar boven

1. Voorschriften en aanwijzingen voor beleidsinstrumenten

Voorschriften en aanwijzingen voor beleidsinstrumenten
Voorschriften/ kwaliteitseisWie kan helpen?
Aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteitenEZK
Aanwijzingen voor convenantenEZK
Aanwijzingen voor de regelgevingcollega (wetgevings)jurist
Aanwijzingen voor subsidieverstrekkingEZK
Besliskader Privatisering en verzelfstandigingFIN/BZK
Conformiteitsbeoordeling en accreditatie in het kader van het overheidsbeleidEZK
Doorberekenen van toelatings- en handhavingskostenJenV
ExperimenteerbepalingenJenV
Grenzen aan gedogenJenV
Keuze van sanctiestelselJenV
Uitvoerbaarheidstoets decentrale Overheden en Normenkader interbestuurlijke verhoudingenBZK

Terug naar boven

2. Beleidseffecten

Beleidseffecten
Voorschriften/ kwaliteitseisWie kan helpen?
Bedrijfseffecten (zie ook Bedrijfseffectentoets)EZK
Effecten op gendergelijkheidOCW (Directie Emancipatie)
Effecten op ontwikkelingslandenBZ
GrenseffectenBZK
Milieueffecten (zie ook  Milieueffectentoets)IenW
Regeldruk (zie ook regeldruktoets)EZK

Terug naar boven

3. Toetsen en analysemethoden

Toetsen en analysemethoden
Voorschriften/ kwaliteitseisWie kan helpen?
Algemene Leidraad Maatschappelijke Kosten-baten Analyse (MKBA)FIN
Bedrijfseffectentoets (inclusief regeldrukeffecten)EZK
Data Protection Impact AssessmentEZK (CIO Rijk)
DoenvermogentoetsJenV
Milieueffectentoets (MET)IenW
MKB-toetsEZK
RegeldruktoetsEZK
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid(U&H)SZW (WaU)

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 9-6-2023