Experimenteerbepalingen

Inhoudsopgave

1. Wat is de verplichte kwaliteitseis?

In het eindrapport eindrapport Het proberen waard worden de voorwaarden beschreven waaraan experimenteerbepalingen in wetgeving moeten voldoen. Dit rapport is geldend kabinetsbeleid en van belang voor beleidsmakers en wetgevers die bij het maken van nieuw beleid en regelgeving nadenken over het opstellen van experimenteerbepalingen. Sinds het rapport heeft experimenteerwetgeving een grote ontwikkeling doorgemaakt. Zie daarom de pagina experiment met nadere informatie over ontwikkelingen op dit thema en concrete tips.

Terug naar boven

2. Wat zijn experimenteerbepalingen?

Soms kan het handig zijn om uit te proberen of een bepaald beleidsinstrument een bijdrage kan leveren aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Dit kan door een tijdelijke experimenteer-regeling te maken. Om dit mogelijk te maken zijn in sommige wetten experimenteerbepalingen opgenomen. Experimenteerbepalingen geven de mogelijkheid om af te wijken van bepaalde wetsartikelen. Voorbeelden zijn:

Terug naar boven

3. Waarom zijn experimenteerbepalingen nodig?

Experimenteerbepalingen geven randvoorwaarden waaronder kan worden afgeweken van wetsartikelen. Deze zijn nodig om experimenten die niet in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving een tijdelijke rechtsgrond te geven.

Terug naar boven

4. Wanneer maak je een experimenteerbepaling?

In het rapport is beschreven dat een experimenteerbepaling nuttig kan zijn als weliswaar de verwachting bestaat dat een bepaalde regeling effectief kan zijn, maar dat er nog geen sprake is van de overtuiging dat de regeling effectief zal zijn. Het staat, met andere woorden, nog niet vast welke effecten een regeling zal hebben. Een experiment biedt dan meer inzicht in de te verwachten effectiviteit. Het rapport beveelt aan om bij de afweging om al dan niet te gaan experimenteren, een ex ante evaluatie te verrichten.  De uitkomsten daarvan kunnen de noodzaak tot experimenteren wegnemen. Bovendien kan een ex ante evaluatie helpen om teleurstellende van het experiment te voorkomen.

Terug naar boven

5. Hoe maak je een experimenteerbepaling?

Op pagina 28 van Het proberen waard rapport vind je de inhoudelijke eisen en voorwaarden waaraan experimenteerbepalingen moeten voldoen. Deze zijn toepasbaar op alle beleidsterreinen.

Terug naar boven

6. Waar vind ik meer informatie?

Terug naar boven

7. Wie kan mij verder helpen?

Terug naar boven

8. Welke andere criteria en uitgangspunten hangen samen met de experimenteerbepalingen?

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 26-6-2023