Bedrijfseffectentoets (inclusief regeldrukeffecten)

Inhoudsopgave

1. Wat is de verplichte kwaliteitseis?

De Bedrijfseffectentoets (BET) is een verplichte kwaliteitseis. Bedrijfseffecten zijn de gevolgen die je verwacht voor bedrijven. Deze moet je zo specifiek mogelijk beschrijven. Dan kan je er rekening mee houden in de besluitvorming en kun je bepalen of de gevolgen acceptabel zijn en in verhouding staan tot het doel van de regelgeving. De BET is het hulpmiddel waarmee je deze gevolgen in kaart brengt.

Terug naar boven

2. Wat is de Bedrijfseffectentoets?

Als je nieuw beleid of nieuwe regels maakt, kunnen er gevolgen zijn voor de bedrijven die je in je voorstel beschrijft. Bij het bekijken van deze gevolgen is de Bedrijfseffectentoets (BET) nuttig. De BET is een verplichte kwaliteitseis bij ontwerpregelgeving. Ook bij beleidsstukken kan het beantwoorden van de vragen van de BET helpen. De BET bestaat uit de volgende vier onderdelen:

  1. MKB-toets
  2. Effecten op innovatie
  3. Markteffecten
  4. Regeldruk voor bedrijven

Terug naar boven

3. Waarom is een Bedrijfseffectentoets nodig?

Voorgenomen wet- of regelgeving kan bedoelde en onbedoelde effecten hebben voor het bedrijfsleven. Met de BET kun je deze in kaart brengen. De BET-vragen hebben betrekking op de markteffecten, innovatie-effecten en regeldrukeffecten voor het bedrijfsleven als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Zie voor het in beeld brengen van de regeldrukeffecten ook de verplichte kwaliteitseis Handboek meting regeldrukkosten. Er is ook een bijlage beschikbaar. 

Terug naar boven

4. Wanneer doe ik een Bedrijfseffectentoets?

Je voert de BET uit voorafgaande aan de behandeling van je voorstel in de ministerraad. De BET stelt vooral eisen aan de onderbouwing en verantwoording van je voorstel. Het is zinvol al vroeg in het beleidsproces die informatie te verzamelen die je nodig hebt om je voorstel goed te kunnen onderbouwen. De BET vragen helpen je daarbij.

Terug naar boven

5. Hoe wordt het gebruik van de Bedrijfseffectentoets getoetst?

De toetsingsinstantie EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten) controleert of de Bedrijfseffectentoets en de MKB-toets zijn uitgevoerd en het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) om advies is gevraagd. Zie ook EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten).

Het is handig om tijdig met de BET-toetsers contact op te nemen: het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kan je helpen te identificeren welke gegevens je nodig hebt. Om voor toetsing door EZK in aanmerking te komen, moet een dossier nationale beleidsruimte hebben en nog niet eerder in ministerraad of onderraad behandeld zijn. Dossiers gericht op het heffen van belastingen, premies, retributies, leges en dergelijke worden alleen getoetst als het gaat om een structuurwijziging.

Terug naar boven

6. Waar vind ik meer informatie?

Terug naar boven

7. Wie kan mij verder helpen?

Terug naar boven

8. Welke andere criteria en uitgangspunten hangen samen met de Bedrijfseffectentoets?

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 15-5-2024