EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten)

De toetsingsinstantie EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten) controleert in de aanloop naar de behandeling van wetsvoorstellen en algemene maatregelen van bestuur in ambtelijke voorportalen en onderraden – ter voorbereiding op behandeling in de ministerraad – of zo nodig de MKB-toets en Bedrijfseffectentoets (inclusief regeldruk) is uitgevoerd en het Adviescollege Toetsing Regeldruk is betrokken. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met je departementale regeldrukcoördinator of de contactpersonen bij het Ministerie van EZK (zie onder contact). Bij de controle wordt gelet op de volgende punten:

  1. Is de verplichte kwaliteitseis MKB-toets gedaan bij de voorbereiding van het voorstel en welke invloed heeft deze toets gehad op het voorstel? In het geval deze toets ondanks substantiële regeldrukeffecten niet heeft plaatsgevonden, is in de toelichting gemotiveerd waarom hiervan is afgezien (comply or explain).
  2. Zijn de regeldrukeffecten voor het bedrijfsleven in de toelichting adequaat kwantitatief in beeld gebracht en blijkt uit de toelichting dat eventuele negatieve gevolgen zo beperkt mogelijk zijn gehouden?
    Alleen voor zover dit relevant is voor het betreffende voorstel, zijn de gevolgen voor de innovatie door bedrijven en de markteffecten voor bedrijven, die (naast de MKB-toets en de effecten voor de regeldruk) ook deel uitmaken van de BET-toets, afdoende in beeld gebracht?
  3. Is het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) om advies gevraagd, wordt het advies in de toelichting besproken en wordt daarbij in voldoende mate rekening gehouden met dat advies?

Contactgegevens

Laatst gewijzigd op: 30-10-2023