JenV rijksbrede wetgevingstoetsing

Inhoudsopgave

Algemeen

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is primair verantwoordelijk voor de toetsing van wetgeving op rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit. Op grond van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar) toetst JenV voorstellen voor wetten en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur (conceptregelingen) van alle departementen voorafgaand aan besluitvorming door de ministerraad. In de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend Onrecht' van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvang heeft het kabinet aangekondigd de rijksbrede wetgevingstoetsing door het Ministerie van Justitie en Veiligheid te versterken. Op 25 juni 2021 heeft de Minister voor Rechtsbescherming dit uitgewerkt in een Kamerbrief (junibrief) over de versterking van de kwaliteit van beleid en wetgeving.

Toetsingskader rijksbrede wetgevingstoetsing

Ter versterking van de wetgevingstoetsing door de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid van JenV heeft de Minister voor Rechtsbescherming een nieuw Toetsingskader rijksbrede wetgevingstoetsing vastgesteld met als uitgangspunt een selectieve, proactieve en empathische wijze van toetsing. Dit betekent dat JenV met inachtneming van de politiek-bestuurlijke context en de eigen verantwoordelijkheid van departementen actiever, maar ook selectiever gaat meedenken om samen met de departementen de kwaliteit van wetgeving te verhogen. Hieronder worden enkele elementen van het toetsingskader uitgelicht. Zie voor meer informatie het Toetsingskader rijksbrede wetgevingstoetsing zelf.

Terug naar boven

Selectie van toetsdossiers

JenV toetst – gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de departementen voor de kwaliteit van wet- en regelgeving – selectief door zich vooral te richten op conceptregelingen die complex zijn of mogelijk grote maatschappelijke impact hebben én waarbij daarnaast sprake is van één of meer toetsprioriteiten. Over de selectie en de invulling van de toetsing van geselecteerde dossiers vindt regelmatig overleg plaats.

De dossiers die niet zijn geselecteerd voor de wetgevingstoets, worden niet door JenV getoetst.

Terug naar boven

Inhoud en afronding van de toetsing

In de wetgevingstoets let JenV op de toepassing van de in de Aanwijzingen voor de regelgeving neergelegde eisen van goede wetgeving en de toepassing van het Beleidskompas. Belangrijk is dat conceptregelingen worden voorbereid met behulp van en verantwoord op basis van het Beleidskompas.

Toetsprioriteiten

In de wetgevingstoets heeft JenV extra aandacht voor drie zogenoemde toetsprioriteiten:

  1. Menselijke maat
  2. Doenvermogen
  3. Uitvoerbaarheid

De wetgevingstoets wordt afgesloten met een akkoord of niet akkoord (zie paragraaf 4.2 Toetsingskader).

Terug naar boven

Contactgegevens

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 28-3-2024