Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Inhoudsopgave

1. Wat is de verplichte kwaliteitseis?

Zie hiervoor de Handleiding uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Terug naar boven

2. Wat bedoelen we met Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid?

Met Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid bedoelen we dat wetten en regelingen werkbaar moeten zijn voor iedereen die ermee te maken heeft. Dit geldt voor de burgers en bedrijven die zich aan de regels moeten houden. En ook geldt het voor de organisaties binnen de overheid die de regels moeten uitvoeren en handhaven.

Terug naar boven

3. Waarom is een analyse van de Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid nodig?

Regels moeten kunnen worden uitgevoerd en gehandhaafd, anders hebben ze geen nut. Daarom is het belangrijk om bij het maken van beleid en regels te kijken naar de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid ervan. Als het nodig is, kun je dan nog kiezen voor een ander instrument, zodat ongewenste effecten kunnen worden voorkomen.

Terug naar boven

4. Wanneer en hoe maak ik een analyse van de Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid?

Je analyseert de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid op verschillende momenten, maar begint daarmee al vroeg in het proces.

Als je beleid of wetgeving maakt, is het verstandig om al vroeg informatie te verzamelen over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid ervan. Dit doe je door een uitvoeringsanalyse te maken. In deze analyse verwerk je kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de bedoelde effecten en neveneffecten van de regelgeving voor uitvoerende en handhavende instanties. Dit kunnen de eigen instanties zijn van het verantwoordelijke ministerie, maar bijvoorbeeld ook politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht. Ook maak je een inschatting over het doenvermogen van de doelgroep.

Zodra je conceptvoorstel van nieuw beleid of nieuwe regelgeving klaar is en er belangrijke gevolgen zijn voor uitvoerende en handhavende instanties, moet je deze instanties raadplegen. Je vraagt de instanties om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid te beoordelen. Dit noemen we de uitvoeringstoets of uitvoerbaarheidstoets. Je doet dit vóór de behandeling in de ministerraad.

Terug naar boven

5. Hoe wordt de Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid getoetst?

Het departement dat het beleid of regelgeving opstelt, beschrijft de gevolgen voor uitvoering en handhaving in de toelichting bij het voorstel. Voordat voorgenomen regelgeving wordt behandeld in voorportaal, onderraad en ministerraad, wordt het getoetst door de Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW) van het ministerie van Justitie en Veiligheid in de JenV rijksbrede wetgevingstoetsing. Als de voorgenomen regelgeving grote gevolgen heeft voor uitvoering en handhaving wordt getoetst of deze aspecten in het voorstel voldoende worden toegelicht.

Het is belangrijk dat ook het departement onder wie de uitvoeringsorganisatie ressorteert tijdig wordt betrokken. Ook dient het ministerie van Justitie en Veiligheid al vroeg in het beleidsproces te worden geïnformeerd over een voorstel als er gevolgen zijn voor de rechtspraak en de Hoge Colleges van Staat, de Raad voor Rechtsbijstand, het Openbaar Ministerie en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Terug naar boven

6. Waar vind ik meer informatie?

Terug naar boven

7. Wie kan mij verder helpen?

Terug naar boven

8. Welke andere criteria en uitgangspunten hangen samen met de Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid?

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 5-3-2024