3.2.4 Algemene nationale wetgeving

Om de verscheidenheid binnen wet- en regelgeving tegen te gaan is het wenselijk dat een wetsvoorstel van bijzondere wetten aansluiting/afstemming vindt bij de algemene wetten (Ar 2.46).

Als in een rechtsstelsel de onderlinge afstemming van regels tekort schiet, ontstaan er namelijk inconsistenties en onnodige fricties bij lagere regelgevers, uitvoerders, handhavers, de consument en de rechter. Onvoldoende aansluiting op algemene nationale wetgeving heeft derhalve invloed op de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de beoogde regeling.

Loop na of je voorstel past binnen de kaders van:

Relevante verplichte kwaliteitseisen<
Relevante verplichte kwaliteitseisenToelichting
Uitvoerbaarheidstoets decentrale overheden en Normenkader interbestuurlijke verhoudingenNormen en toetspunten voor de kwaliteit van de interbestuurlijke verhoudingen bij beleid met een rol voor o.a. provincies en gemeenten.
Besliskader privatisering en verzelfstandigingInhoudelijke aandachtspunten en procesmatige richtlijnen, toepassen bij privatiserings- en verzelfstandigingstrajecten om de kwaliteit van de besluitvorming te borgen.
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstantiesToelichting
BZK interbestuurlijkIndien decentrale overheden betrokken
JenV rijksbrede wetgevingstoetsingInclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Laatst gewijzigd op: 10-4-2024