5. Verhouding tot nationale regelgeving

In de paragraaf Verhouding tot nationale regelgeving duid je aan hoe het voorstel past binnen het geldende rechtssysteem en binnen eventuele in voorbereiding zijnde regelingen (Ar 4.43, onder f).

Toepasselijke kaders

  • Licht toe hoe het voorstel zich verhoudt tot bestaande regelgeving en algemene wetten (bijv. de Algemene wet bestuursrecht, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene verordening gegevensbescherming, de Gemeentewet en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen). Zie onderdeel 6.2.4 Algemene nationale wetgeving in het IAK voor een overzicht van algemene wetten en Ar 2.46 over motivering van afwijking van algemene wetten.
  • Is er een relatie met ander kabinetsbeleid?
  • Hoe verhoudt het voorstel zich tot regelgeving die in voorbereiding is?

Aandachtspunten

  • Ga na of de voorgenomen regelgeving een aanvulling op bestaande regelgeving betreft.
  • Motiveer de keuze van de overheidslaag waaraan bevoegdheden zijn toegedeeld. Zie Ar 4.43, onder g en de verplichte kwaliteitseis Beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingen in het IAK.
  • Kijk bij een algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling naar de verhouding tot de wettelijke regeling waarop dat besluit of die regeling is gebaseerd.
  • Zoek voor de vraag of en hoe het voorstel past binnen de huidige juridische kaders zo nodig contact met de juridisch specialist voor de relevante jurisprudentie en de correcte motivering.

Relevante IAK-vragen

6 Wat is het beste instrument? (onderdeel 6.2 Rechtmatigheid)

Laatst gewijzigd op: 12-11-2021