5. Verhouding tot nationale regelgeving

In de paragraaf Verhouding tot nationale regelgeving duid je aan hoe het voorstel past binnen het geldende rechtssysteem en binnen eventuele in voorbereiding zijnde regelingen (Ar 4.43, onder g).

Toepasselijke kaders

  • Licht toe hoe het voorstel zich verhoudt tot bestaande regelgeving en algemene wetten (bijv. de Algemene wet bestuursrecht, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafrecht, de Gemeentewet en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen). Zie Beleidskompas 3.2.4 Algemene nationale wetgeving voor een overzicht van algemene wetten en Ar 2.46 over motivering van afwijking van algemene wetten.
  • Is er een relatie met ander kabinetsbeleid?
  • Hoe verhoudt het voorstel zich tot regelgeving die in voorbereiding is?

Aandachtspunten

  • Ga na of de voorgenomen regelgeving een aanvulling op bestaande algemene regelgeving betreft.
  • Motiveer de keuze van de overheidslaag waaraan bevoegdheden zijn toegedeeld. Zie Ar 4.43, onder h en de verplichte kwaliteitseis Uitvoerbaarheidstoets decentrale overheden en Normenkader interbestuurlijke verhoudingen.
  • Ga in op de rechtsbeschermingsaspecten van je voorstel, met name als je verwacht dat dit vragen kan oproepen. Kunnen mogelijke geschillen bijvoorbeeld worden beslecht bij de bestuursrechter of een civiele rechter? Denk aan aspecten als openstaande rechtsgangen, bevoegde rechters en geldende termijnen. Zijn bijzondere voorzieningen getroffen in aanvulling op de algemene kaders? Ga hierbij ook in op het perspectief van de rechtzoekenden en hun denk- en doenvermogen of verwijs naar de paragraaf waarin dit aan de orde komt. Overweeg de rechtsbeschermingsaspecten op te nemen in een aparte (deel)paragraaf. Afhankelijk van de inhoud van je voorstel kan aandacht voor rechtsbescherming ook passen ook in de paragrafen Hoofdlijnen van het voorstelGevolgen (m.u.v. financiële gevolgen) of Uitvoering.
  • Kijk bij een algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling naar de verhouding tot de wettelijke regeling waarop dat besluit of die regeling is gebaseerd.
  • Zoek voor de vraag of en hoe het voorstel past binnen de huidige juridische kaders zo nodig contact met de juridisch specialist voor de relevante jurisprudentie en de correcte motivering.

Voorbeelden

Verhouding tot nationale regelgeving

Rechtsbescherming

Relevante Beleidskompas-vragen

Laatst gewijzigd op: 4-6-2024