5. Verhouding tot nationale regelgeving

In de paragraaf Verhouding tot nationale regelgeving duid je aan hoe het voorstel past binnen het geldende rechtssysteem en binnen eventuele in voorbereiding zijnde regelingen (Ar 4.43, onder g).

Toepasselijke kaders

  • Licht toe hoe het voorstel zich verhoudt tot bestaande regelgeving en algemene wetten (bijv. de Algemene wet bestuursrecht, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene verordening gegevensbescherming, de Gemeentewet en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen). Zie onderdeel 3.2.4 Algemene nationale wetgeving in het Beleidskompas voor een overzicht van algemene wetten en Ar 2.46 over motivering van afwijking van algemene wetten.
  • Is er een relatie met ander kabinetsbeleid?
  • Hoe verhoudt het voorstel zich tot regelgeving die in voorbereiding is?

Aandachtspunten

Relevante Beleidskompas-vragen

Laatst gewijzigd op: 29-3-2023