1. Inleiding

In de inleidende paragraaf duid je kort (maximaal tien regels) aan wat de inhoud en noodzaak van het voorstel is.

Aandachtspunten

  • Sluit bij langere toelichtingen de inleiding af met een leeswijzer: een overzicht van de onderwerpen die in de toelichting aan de orde komen en de volgorde waarin dit gebeurt.
  • Meld, indien van toepassing, de naam van de internationale regeling die door middel van dit voorstel wordt geïmplementeerd. Vermeld daarbij de uiterste datum waarop de implementatie moet (of had moeten) zijn gerealiseerd en maak een verwijzing naar het onderdeel van de toelichting waarin de transponeringstabel is opgenomen (Ar 9.11). Vermeld hierbij ook of er bij het betreffende voorstel sprake is van zuivere implementatie (Ar 9.4) en/of lastenluwe implementatie (Ar 9.5) en waar in de memorie van toelichting de overwegingen zijn te vinden die hebben geleid tot die keuze.

Laatst gewijzigd op: 22-3-2023