1. Inleiding

In de inleidende paragraaf leg je beknopt in eenvoudige taal uit wat de aanleiding, noodzaak, inhoud en doel van het voorstel is. Op deze aspecten ga je in de paragraaf Hoofdlijnen van het voorstel uitgebreider in.

Aandachtspunten

  • Sluit bij langere toelichtingen de inleiding af met een leeswijzer: een overzicht van de onderwerpen die in de toelichting aan de orde komen en de volgorde waarin dit gebeurt.
  • Meld, indien van toepassing, de naam van de internationale regeling die door middel van dit voorstel wordt geïmplementeerd. Vermeld daarbij de uiterste datum waarop de implementatie moet (of had moeten) zijn gerealiseerd en maak een verwijzing naar het onderdeel van de toelichting waarin de transponeringstabel is opgenomen (Ar 9.11). Vermeld hierbij ook of er bij het betreffende voorstel sprake is van zuivere implementatie (Ar 9.4) en/of lastenluwe implementatie (Ar 9.5) en waar in de memorie van toelichting de overwegingen zijn te vinden die hebben geleid tot die keuze.

Laatst gewijzigd op: 4-6-2024