11. Advies en consultatie

In de paragraaf Advies en consultatie ga je in op de uitgebrachte adviezen over het wetsvoorstel en de onderwerpen die bij de consultatie aan de orde zijn gekomen. Hierbij vermeld je ook wat er met de reacties is gedaan.

Er kunnen bijvoorbeeld gevraagde en ongevraagde adviezen worden gegeven door:

Aandachtspunten

  • Ga goed na wat de hoofdlijnen zijn van de uitgebrachte adviezen en reacties. Bedenk of je die hoofdlijnen themagewijs weergeeft of per advies of reactie. Uitvoerings- en handhavingstoetsen van uitvoerders en toezichthouders (bijv. departementale inspectiediensten of de Autoriteit Consument en Markt (ACM)) kunnen aan de orde komen in de paragraaf Uitvoering en de paragraaf Toezicht en handhaving. Als je die toetsen elders bespreekt kun je hier volstaan met een verwijzing.
  • Ga in op wie heeft geadviseerd, wat de reacties waren en wat met deze reacties is gedaan. Ga ook in op eventuele specifieke vragen die bij een gevraagd advies zijn gesteld. Indien op hoofdpunten van een krachtens wettelijk voorschrift uitgebracht advies wordt afgeweken wordt dit gemotiveerd (Ar 4.44, derde lid).
  • Vermeld of internetconsultatie heeft plaatsgevonden en zo niet waarom niet. Beschrijf wat de consultatie heeft opgeleverd, bijvoorbeeld een vermelding van de respondenten en hun zienswijze en wat hiermee is gedaan in het voorstel. Het is niet nodig om de reacties uit de internetconsultatie woordelijk over te nemen. Wel is het wenselijk inzicht te bieden in het aantal ontvangen reacties, de aard van de daarin verwoorde opmerkingen en de gevolgen die hieraan zijn gegeven in het voorstel.
  • Indien voor de totstandkoming van een regeling een bijzondere procedure wettelijk is voorgeschreven, wordt aan het volgen daarvan in de toelichting aandacht geschonken (Ar 4.44, tweede lid). Dit geldt in het geval van algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen bijvoorbeeld ook bij het volgen van een voorhangprocedure.
  • De reactie op het advies van de Afdeling advisering van de Raad voor State vindt plaats in het nader rapport. Daarop ga je in de paragraaf Advies en consultatie dus niet in.

Relevante Beleidskompas-vragen


Laatst gewijzigd op: 29-3-2023