7. Uitvoering

In de paragraaf Uitvoering duid je aan welke uitvoeringsaspecten van de regeling er zijn. Zie Ar 4.43, onder c, en de verplichte kwaliteitseisen Uitvoerbaarheid & handhaafbaarheid (U&H) en – bij beleid waarbij decentrale overheden zijn betrokken – de Uitvoerbaarheidstoets decentrale overheden (UDO) en Normenkader interbestuurlijke verhoudingen.

Aandachtspunten

  • Geef aan wie de uitvoerder is, ook als er niets voor de uitvoerder verandert. Licht ook toe voor welke doelgroepen (bijv. decentrale overheden, zelfstandige bestuursorganen of agentschappen) het voorstel uitvoeringsaspecten heeft en welke deze zijn. Vermeld ook wat de uitvoeringslasten zijn voor de private organisaties (o.a. bedrijven) die de doelgroep vormen.
  • Wat zijn de resultaten van uitgevoerde uitvoeringstoetsen (U&H of UDO) en wat is hiermee gedaan? Ga ook in op eventuele specifieke vragen die aan de uitvoerder zijn gesteld. Is er, indien relevant, door de uitvoerder aandacht besteed aan het burgerperspectief: zijn de doelgroepen in beeld gebracht en betrokken geweest bij de voorbereiding, en zo ja op welke wijze? Is een doenvermogentoets opgenomen in de uitvoeringstoets(en) en wat zijn daarvan de conclusies (zie ook de verplichte kwaliteitseis Doenvermogen)?
  • Zijn er, indien nodig, passende maatregelen getroffen? In welke mate is te verwachten dat de toepassing van de regeling aanleiding geeft tot juridische conflicten? Wanneer de regeling burgers als doelgroep heeft, is het verstandig hieraan extra aandacht te besteden. Concreet kan dat betekenen dat wordt toegelicht in hoeverre beleidsruimte wordt toegekend aan de uitvoerende instantie (Ar 2.11) of waarom de regeling een hardheidsclausule bevat (Ar 5.25).
  • Kan de uitvoerder uit de voeten met de invoeringstermijn?
  • Wat is de impact van het voorstel op gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten en burgers of bedrijven? Is aanpassing van ICT-systemen nodig?
  • Als voor de uitvoering van een regeling de beschikbaarheid of uitwisseling van informatie tussen overheidsorganisaties van betekenis is, besteed dan in een aparte informatieparagraaf in de toelichting aandacht aan de wijze waarop de informatievoorziening organisatorisch en technisch is ingericht (Ar 5.32).
  • Welke maatregelen zijn er genomen om de gegevensuitwisseling in overeenstemming te brengen met privacywetgeving?
  • Wat is er gedaan om misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling tegen te gaan? Is dit proportioneel?
  • Als de uitvoering sterk samenhangt met de handhaving, kunnen beide onderwerpen worden gecombineerd in een paragraaf Uitvoering en handhaving.
  • Het gaat in de paragraaf Uitvoering om de kwalitatieve gevolgen voor de uitvoering. De uitvoeringskosten worden op grond van Ar 4.45, gespecificeerd in de paragraaf Financiële gevolgen. Is er in die paragraaf verder niets te melden, dan kan ervoor worden gekozen de financiële verantwoording in deze paragraaf op te nemen en de paragraaf Financiële gevolgen weg te laten.

Relevante Beleidskompasvragen

Laatst gewijzigd op: 4-6-2024