Bouwstenen voor de memorie van toelichting

Tabel Bouwstenen Memorie van toelichting
BouwstenenToelichting
A. Algemeen deel van de memorie van toelichting 
1. InleidingIn de inleidende paragraaf leg je beknopt in eenvoudige taal uit wat de aanleiding, noodzaak, inhoud en doel van het voorstel is. Op deze aspecten ga je in de paragraaf Hoofdlijnen van het voorstel uitgebreider in.
2. ImplementatiewetgevingDeze paragraaf bevat een korte beschrijving van de te implementeren internationale regeling, EU-richtlijn, verordening of andere bindende EU-rechtshandeling indien van toepassing.
3. Hoofdlijnen van het voorstelIn deze paragraaf ga je o.a. in op de aanleiding, de probleembeschrijving en de beleidstheorie: de doelstellingen en noodzaak van de regeling (Ar 4.43, onder b). Deze paragraaf bevat een beschrijving van het geheel aan veronderstellingen en onderzoeksresultaten waarop de conclusie kan worden gebaseerd dat de voorgestelde regeling het betrokken probleem oplost (beleidstheorie). Ook geef je een motivering van de instrumentkeuze. Het gaat erom dat de achterliggende overwegingen, waaronder de overwogen varianten en de criteria die daarbij een rol hebben gespeeld, worden verhelderd (Ar 4.43, onder b, Beleidskompasvraag 3. Wat zijn opties om het doel te realiseren?, Beleidskompasvraag 4. Wat zijn de gevolgen van deze opties?, Beleidskompasvraag 5. Wat is de voorkeursoptie?, de terugkerende Beleidskompasvraag Wie zijn belanghebbenden en waarom? en artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016).
4. Verhouding tot hoger rechtIn deze paragraaf licht je toe hoe het voorstel past binnen de kaders van het hogere recht (Ar 4.43, onder g).
5. Verhouding tot nationale wetgevingIn deze paragraaf duid je aan hoe het voorstel past binnen het geldende rechtssysteem en binnen eventuele in voorbereiding zijnde regelingen. Besteed hierbij ook aandacht aan de rechtsbescherming (Ar 4.43, onder g).
6. Gevolgen (m.u.v. financiële gevolgen)

In deze paragraaf ga je in op de belangrijkste (niet-financiële) gevolgen, zoals de gewenste effecten en de te verwachten neveneffecten van de regeling (zie 

Beleidskompasvraag 4. Wat zijn de gevolgen van deze opties? en Beleidskompasvraag 5. Wat is de voorkeursoptie?).

7. UitvoeringIn deze paragraaf beschrijf je welke uitvoeringsaspecten van de regeling er zijn (Ar 4.43, onder c) (zie ook Beleidskompasvraag 4. Wat zijn de gevolgen van deze opties?).
8. Toezicht en handhavingIn deze paragraaf licht je toe op welke wijze het toezicht op de naleving en de handhaving is ingericht (Ar 5.35 e.v.).
9. Financiële gevolgenIn deze paragraaf benoem je de financiële gevolgen en lasten van de regeling. Ook indien er geen financiële gevolgen zijn, moet dit duidelijk in de toelichting worden vermeld (Ar 4.45). Zie Beleidskompasvraag 4. Wat zijn de gevolgen van deze opties? en Beleidskompasvraag 5. Wat is de voorkeursoptie?.
10. EvaluatieIn deze paragraaf ga je – als je een evaluatiebepaling invoegt –, in op de voorgenomen wetsevaluatie (Beleidskompasvraag 5. Wat is de voorkeursoptie?)
11. Advies en consultatieIn deze paragraaf ga je in op de uitgebrachte adviezen over het wetsvoorstel en de onderwerpen die bij de consultatie aan de orde zijn gekomen. Zie ook de Beleidskompasvraag Wie zijn belanghebbenden en waarom? en Ar 4.44.
12. Overgangsrecht en inwerkingtredingIn deze paragraaf wordt ingegaan op het beoogde moment of momenten van inwerkingtreding, het overgangsrecht of de redenen om af te zien van overgangsrecht en overige zaken zoals voorlichting en communicatie over de invoering.
B. Artikelsgewijze toelichting 
C. Bijlagen bij de toelichting 

Laatst gewijzigd op: 4-6-2024