6. Gevolgen (m.u.v. financiële gevolgen)

In de paragraaf Gevolgen duid je de belangrijkste (niet-financiële) gevolgen aan, zoals de gewenste effecten en de te verwachten neveneffecten van de regeling.

Aandachtspunten

 • Ga expliciet in op de verwachte doeltreffendheid en doelmatigheid (zie IAK-vraag 6 Wat is het beste instrument?, met name de onderdelen 6.3 Doeltreffendheid/effectiviteit en 6.4 Doelmatigheid/efficiëntie). De verwachte doeltreffendheid en doelmatigheid van overwogen alternatieve instrumenten (varianten) zoals in de paragraaf Hoofdlijnen van het voorstel genoemd, bepalen de instrumentkeuze en de onderbouwing daarvan. Werk hier de verwachte doeltreffendheid en doelmatigheid inclusief neveneffecten van het gekozen instrumentarium verder uit.
 • Voor welke doelgroepen heeft het voorstel effecten? Denk bijvoorbeeld aan burgers, bedrijven, professionals, decentrale overheden, de rijksoverheid en de rechterlijke macht.
 • Indien er gevolgen zijn voor (groepen van) burgers of bedrijven, ga dan na of bij de regeling is uitgegaan van een realistische inschatting van het doenvermogen. Houdt de regeling rekening met de verschillen in doenvermogen en met de (o.a. mentale) belastbaarheid van burgers (zie de verplichte kwaliteitseis Doenvermogen in het IAK)?
 • Indien er grote (regeldruk)gevolgen te verwachten zijn voor het MKB, dan is het van belang dat al vroeg in het wetgevingsproces het MKB wordt geconsulteerd (zie de verplichte kwaliteitseis MKB-toets in het IAK). Een panel van MKB’ers bespreekt of het voorstel uitvoerbaar en werkbaar is en of de regeldruk lager kan. De resultaten van het gesprek beschrijf je in de paragraaf Advies en consultatie en daarin licht je toe waarom een MKB-toets eventueel niet heeft plaatsgevonden en waarom bepaalde suggesties niet zijn overgenomen. Zie verder de Handreiking MKB-toets in het IAK.
 • Om welke effecten gaat het? Denk bijvoorbeeld aan:
  -    de verwerking van persoonsgegevens (tenzij dit is behandeld in de paragraaf Verhouding tot hoger recht (Ar 4.43, onder b);
  -    regeldruk (zie de verplichte kwaliteitseis Handboek meting regeldrukkosten in het IAK)
  -    informatievoorziening van de rijksoverheid (Ar 4.43, onder e) (tenzij dit in de paragraaf Uitvoering wordt vermeld);
  -    andere bedrijfseffecten, waaronder gevolgen voor het innoveren door bedrijven en gevolgen voor de marktwerking (zie de verplichte kwaliteitseis Bedrijfseffectentoets (inclusief regeldrukeffecten) (BET) in het IAK);
  -    ICT-consequenties; en
  -    gevolgen voor het milieu (waaronder het klimaat).
 • Indien de financiële gevolgen geen uitgebreide toelichting behoeven, kunnen deze ook in deze paragraaf worden besproken en kan de paragraaf Financiële gevolgen komen te vervallen. Overweeg dan of eventueel bespreking van de financiële gevolgen in de paragraaf Uitvoering of de paragraaf Toezicht en handhaving overzichtelijker is en voorzie die passage van een duidelijke kop.

Relevante IAK-vragen

6. Wat is het beste instrument?, met name de onderdelen 6.3 Doeltreffendheid/effectiviteit en 6.4 Doelmatigheid/efficiëntie).

7. Wat zijn de gevolgen?

Laatst gewijzigd op: 12-11-2021