8. Toezicht en handhaving

In de paragraaf Toezicht en handhaving duid je aan op welke wijze de handhaving en het toezicht op de naleving is ingericht (Ar 5.35 e.v.).

Aandachtspunten

  • Hoe en door wie wordt toezicht gehouden? Beschrijf dit ook als er niets aan het toezicht verandert.
  • Ga in op de resultaten van uitgevoerde handhavingstoetsen en wat hiermee is gedaan. Ga ook in op eventuele specifieke vragen die aan de toezichthouder zijn gesteld.
  • Wat heeft de toezichthouder nodig aan mensen, middelen en bevoegdheden om de nieuwe (of aangepaste) taak uit te voeren?
  • Worden de toezichtskosten doorberekend aan de ondertoezichtgestelden (zie de verplichte kwaliteitseis Doorberekenen van toelatings- en handhavingskosten)?
  • Wat zijn de handhavingsaspecten van de regeling, zoals de keuze van het handhavingsstelsel en de mate waarin te verwachten is dat de toepassing van de regeling aanleiding geeft tot conflicten (Ar 4.43, onder c)? Wanneer de regeling burgers als doelgroep heeft, verdient het aanbeveling aandacht te besteden aan het burgerperspectief: hoe houdt de regeling rekening met de omstandigheden van burgers? Heeft de handhavende instantie ruimte om evenredig te handelen (Ar 2.11)? Is daar een hardheidsclausule voor nodig (Ar 5.25)?
  • Wat zijn de verwachtingen van de nalevingsbereidheid?
  • Welk sanctiestelsel (bijv. via het bestuursrecht of het strafrecht) is gekozen en waarom? Zie Ar 2.7 en de verplichte kwaliteitseis Keuze van een sanctiestelsel.
  • Wat is de boetehoogte en hoe is deze bepaald? Zie Ar 5.43 en de Boetewijzer voor het bepalen van de maximumboete in wetgeving in het Beleidskompas voor het bepalen van de maximumboete in wetgeving.
  • Indien er veel over toezicht en handhaving te melden is, kan worden overwogen deze paragraaf in twee paragrafen op te splitsen: een paragraaf Toezicht en een paragraaf Handhaving.
  • Het gaat in de paragraaf Toezicht en handhaving om de kwalitatieve gevolgen voor de toezichthouder. De toezichtskosten en handhavingskosten worden gespecificeerd in de paragraaf Financiële gevolgen. Is er in die paragraaf verder niets te melden, dan kan ervoor worden gekozen de financiële verantwoording in deze paragraaf op te nemen en de paragraaf Financiële gevolgen weg te laten.

Relevante Beleidskompasvragen

Laatst gewijzigd op: 4-6-2024