12. Overgangsrecht en inwerkingtreding

In de paragraaf Overgangsrecht en inwerkingtreding wordt ingegaan op het beoogde moment of momenten van inwerkingtreding, het overgangsrecht of de redenen om af te zien van overgangsrecht en overige zaken zoals voorlichting en communicatie over de invoering.

Aandachtspunten

  • Wat is het beoogde moment van inwerkingtreding? Noem de factoren waarvan die inwerkingtreding afhangt (bijv. beschikbaarheid van technische voorzieningen of samenloop met andere wetsvoorstellen (Ar 5.67 e.v.)).
  • Gaat de wet gefaseerd in werking treden en zo ja, hoe?
  • Ga in op de vaste verandermomenten (VVM): treedt het voorstel in werking op een van de vaste inwerkingtredingsdata (1 januari en 1 juli) en geldt de minimale invoeringstermijn van twee maanden en bij medeoverheden of volgens andere afspraken drie maanden, of is er sprake van een van de uitzonderingen? Zie ook onderdeel Beleidskompas vraag 5 Wat is de voorkeursoptie? en Ar 4.17).
  • Als er sprake is van uitgestelde inwerkingtreding: wat is daarvan de reden?
  • Als sprake is van eerbiedigende werking: wat is daarvan de reden?
  • Als er sprake is van terugwerkende kracht: wat is de bijzondere reden daarvoor? Zie Ar 5.62.
  • Welke communicatie en voorlichting is voorzien over de invoering?
  • Wek in de toelichting niet de indruk dat de inwerkingtredingsdatum al vastligt of dat eventueel gestarte voorbereidingshandelingen onomkeerbaar zijn. De lijn is dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet en dat met de nodige slagen om de arm wordt gecommuniceerd over wetgeving in voorbereiding.
  • Als over dit onderwerp niet veel te melden valt, volstaat een korte toelichting in het artikelsgewijs deel van de memorie van toelichting. Als het overgangsrecht daarentegen van groot belang is, bijvoorbeeld omdat het een invoeringswet betreft, dan is het zinvol dit in de paragraaf Hoofdlijnen van het voorstel toe te lichten. De paragraaf Overgangsrecht en inwerkingtreding zal dan vaak niet meer nodig zijn.

Relevante Beleidskompas-vragen

Laatst gewijzigd op: 29-3-2023