2. Implementatiewetgeving

De paragraaf Implementatiewetgeving hoeft uitsluitend te worden opgenomen indien het wetsvoorstel nodig is in verband met de implementatie van een internationale regeling, zoals een EU-richtlijn of –verordening, andere bindende EU-rechtshandeling of verdragen. In deze paragraaf geef je een korte, objectieve beschrijving van de strekking en de hoofdelementen van de te implementeren internationale regeling en besteed je kort aandacht aan de aanleiding en achtergronden. Indien de te implementeren internationale regeling een wijziging is van een al bestaande internationale regeling, ga je ook in op de al bestaande uitwerking van die internationale regeling in de nationale implementatieregeling.

Bespreek de wetgeving die nodig is voor de (actuele) implementatie in de paragraaf Hoofdlijnen van het voorstel (vanaf Probleembeschrijving). Let daarbij in het bijzonder op de hierbij genoemde bijzonderheden in verband met de implementatie of uitvoering van EU-regelgeving, of, indien van toepassing, van bijzonderheden ten aanzien van goedkeuringswetten van verdragen of toelichtende nota’s bij stilzwijgende goedkeuring.

Laatst gewijzigd op: 4-6-2024