BZK interbestuurlijk

Inhoudsopgave

Achtergrond

Wanneer nieuw of aangepast beleid of regelgeving gevolgen heeft voor decentrale overheden, kijkt de toetsingsinstantie BZK interbestuurlijk naar de manier waarop de betrokkenheid van en/of gevolgen voor de decentrale overheden zijn vormgegeven en toegelicht. Ook ziet BZK interbestuurlijk toe of er voldoende rekening wordt gehouden met mogelijke grenseffecten.

Terug naar boven

Beleidsvoorbereiding

Voor een goede beleidsvoorbereiding ga je na of je op een passende manier de verhouding Rijk-decentrale overheid hebt vormgegeven. Denk daarbij aan de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het financieel management en het informatiearrangement. Gebruik hiervoor de Handleiding Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden (UDO) en het Normenkader interbestuurlijke verhoudingen op de pagina Uitvoerbaarheidstoets decentrale overheden en Normenkader interbestuurlijke verhoudingen. De UDO beschrijft het proces om het beleidsvoornemen samen met de betreffende decentrale overheden en BZK interbestuurlijk vorm te geven. Onderdeel van het proces van de UDO is een uitvoeringstoets. In de afrondende fase wordt aan de hand van zo’n uitvoeringstoets bepaald of het tot stand gekomen beleid ook echt uitvoerbaar is. Het normenkader bevat de normen waaraan het uitgewerkte beleidsvoornemen wordt getoetst.

Terug naar boven

Procedure

Bij behandeling van je stuk in het ambtelijk voorportaal, de onderraad en de ministerraad zal BZK bekijken of je voldoende aandacht hebt besteed aan de effecten van het voorstel voor decentrale overheden en de wijze waarop decentrale overheden betrokken zijn bij de vormgeving van het voorstel en of in het voorstel voldoende rekening is gehouden met eventuele grenseffecten. Indien je het voorstel conform de UDO gezamenlijk met decentrale overheden en BZK tot stand hebt gebracht ken je vroegtijdig het oordeel van BZK.

Terug naar boven

Contactgegevens

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 12-4-2023