3.5 Uitvoerbaarheid

Wetten en regelingen moeten werkbaar zijn voor ieder die ermee te maken heeft. Voor de burgers  en bedrijven die  zich aan de regels moeten houden en  ook voor de organisaties binnen de overheid die de regels moeten uitvoeren en handhaven. Het meenemen en beoordelen van de effecten voor de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid vindt op verschillende momenten plaats.

Uitvoeringsanalyse

Wanneer je beleid of wetgeving maakt waarin organisaties of instanties mogelijk een rol of verplichting krijgen bij de uitvoering of de handhaving, is het voor de inrichting en onderbouwing van je voorstel verstandig om vroeg in het proces informatie te verzamelen over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid ervan. Dit kan door het doen van een uitvoeringsanalyse.

Lees meer bij:

Uitvoeringstoets

Zodra het beleid of regelgevingsvoorstel in concept gereed is en er sprake is van substantiële (neven)effecten voor uitvoerende en handhavende instanties, moet je deze instanties om een oordeel vragen over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het voorstel (= uitvoeringstoets, ook wel aangeduid als uitvoerbaarheidstoets of vergelijkbare termen). Dit vindt plaats op het moment dat je beleid of regelgevingsvoorstel in concept gereed is, voorafgaande aan de ministerraadbehandeling. De Handleiding uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H) bevat de vragen en aspecten die hierbij aan de orde kunnen komen.

Wanneer je vroeg in het proces al een uitvoeringsanalyse hebt gedaan, versterkt dit de uitvoeringstoets.

Lees meer bij:

Een uitvoeringsanalyse en uitvoeringstoets organiseren

Het is zinvol de uitvoerder regelmatig te betrekken bij de totstandkoming van het beleid. Ook is het zinvol vroegtijdig te onderkennen op welke momenten in het beleidsproces je wie betrekt en waarom. Meer informatie over het organiseren van dit proces vind je op de pagina Uitvoeringsanalyse.

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Instrument om de beoogde en niet-beoogde gevolgen van ontwerp-regelgeving voor de organisaties die met de uitvoering worden geconfronteerd in kaart te brengen.
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstanties Toelichting
BZK interbestuurlijk Indien decentrale overheden betrokken.
JenV rijksbrede wetgevingstoetsing Inclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Laatst gewijzigd op: 28-3-2023