3.2.1 Aansluiting op Grondwet en hoger recht

De Grondwet bevat grondregels voor het staatsbestel en heeft een constituerende (ambten instellende), attribuerende (bevoegdheden toekennende) en regulerende functie. Bij deze laatste worden de rechtsrelaties tussen de ambten en organen onderling en tussen de ambten en organen enerzijds en burgers anderzijds vorm gegeven. Beleid en regelgeving dienen vanzelfsprekend binnen de grenzen te blijven die de Grondwet stelt. Gebruik de onderstaande hulpmiddelen om hierover meer duidelijkheid te krijgen.

Gebruik daarbij de:

 1. Handreiking constitutionele toetsing

In de Handreiking constitutionele toetsing is op een rij gezet waarop je vanuit het oogpunt van de Grondwet en de (nationale en internationale) grondrechten moet letten bij het opstellen van ontwerpregelgeving. Deze handreiking verwijst ook naar de (andere) hieronder genoemde hulpmiddelen, die meer specifieke informatie bevatten.

 1. Checklist grondrechten
  pdf-document, 123 kb | 3 pagina's
 2. En indien daarin van toepassing verklaard, de Handleiding nationale toepassing EU-grondrechtenhandvest 
  pdf-document, 268 kb | 15 pagina's
  en
 3. Handreiking economische, sociale en culturele grondrechten
  pdf-document, 840 kb | 47 pagina's
 4. Handreiking eigendomsrecht onder het EVRM
  8-10-2021 | pdf-document, 142 kB | 4 pagina('s)
Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting
Data Protection Impact Assessment Ondersteunt overheid en bedrijfsleven bij beoordelen van nieuwe technologie, informatiesystemen, programma’s, beleid en wetsvoorstellen op het voldoen aan privacy vereisten.
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstanties Toelichting
BZK Grondwet Indien er (mogelijk) een grondwettelijke bepaling in het geding is. Zie nader de Handreiking constitutionele toetsing.
JenV rijksbrede wetgevingstoetsing Inclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Laatst gewijzigd op: 28-3-2023