Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar)

Inhoudsopgave

1. Wat is de verplichte kwaliteitseis?

De Aanwijzingen voor de regelgeving (Aanwijzingen of Ar) zijn het uitgangspunt bij het maken van regelingen.

Terug naar boven

2. Wat zijn de Aanwijzingen voor de regelgeving?

In de Aanwijzingen staan de eisen aan de vormgeving van regelingen en het proces waarin deze worden gemaakt. Ze worden vastgesteld door de Minister-President na afstemming met alle ministers.

Terug naar boven

3. Waarom zijn de Aanwijzingen voor de regelgeving nodig?

De Aanwijzingen dragen bij aan de kwaliteit van regelgeving binnen de Rijksoverheid. Ze zorgen er onder meer voor datwet- en regelgeving en het proces dat daarbij hoort qua vorm en inhoud een zekere gelijkvormigheid en voorspelbaarheid heeft . Ook waarborgen ze dat bijvoorbeeld afspraken met het parlement over wetgeving of het proces van totstandkoming daarvan in acht worden genomen.

Er is een Werkgroep Aanwijzingen voor de regelgeving. Deze houdt zich bezig met het steeds verbeteren en actualiseren van de Aanwijzingen. Aanleiding voor verbeteringen zijn algemene ontwikkelingen op het wetgevingsterrein en input van gebruikers van de Aanwijzingen.

Terug naar boven

4. Wanneer en waarvoor gebruik ik de Aanwijzingen?

Je gebruikt de Aanwijzingen bij het vormgeven van wet- en regelgeving. Dit helpt je bijvoorbeeld bij:

  • het maken van de keuze op welke niveau je iets wil gaan regelen;
  • de keuze voor de toe te passen wetgevingstechniek;
  • de inrichting en opbouw van je regeling, bijvoorbeeld een wet of algemene maatregel van bestuur (amvb);
  • de verantwoording van de regeling in de bijbehorende toelichting.

Daarnaast helpen de Aanwijzingen je bij het doorlopen van de verschillende stappen voor het wetgevingsproces. De Aanwijzingen richten zich tot bewindspersonen en de onder hen werkzame personen die bij de voorbereiding en vaststelling van regelingen zijn betrokken Ook de Afdeling advisering van de Raad van State maakt bij de adviezen gebruik van de Aanwijzingen. Verder vormen de Aanwijzingen ook een gemeenschappelijk referentiekader voor regering en parlement over bepaalde aspecten van de wetgevingsprocedure en wetsvoorstellen.

Maar ook voor beleidsmakers kunnen de Aanwijzingen relevant zijn, omdat ze daarin kunnen zien welke toetsingsvragen zullen worden opgeworpen nadat een beleidsvoorstel in een ontwerp-regeling wordt neergelegd.  

Terug naar boven

5. Hoe wordt het gebruik van de Aanwijzingen getoetst?

Wetgevingsdirecties van alle departementen letten bij hun interne kwaliteitsborging op een juiste toepassing van de Aanwijzingen in hun regelingen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid doet in aanvulling hierop bij geselecteerde dossiers een wetgevingstoets bij wetsvoorstellen en ontwerp-amvb’s. Deze toets wordt uitgevoerd voordat het wetsvoorstel of de ontwerp-amvb wordt behandeld in ambtelijk voorportaal, onderraad en ministerraad.

Terug naar boven

6. Waar vind ik meer informatie?

Terug naar boven

7. Wie kan mij verder helpen?

  • Eerstelijnsadvisering: de wetgevingsdirectie van je departement
  • Voor overige vragen: aanwijzingen@kcbr.nl.

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 29-8-2023