Geschiedenis Beleidskompas

Het Beleidskompas is ontstaan uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (het IAK). In januari 2021 heeft het SGO de interdepartementale opdracht gegeven om het IAK te herzien, onder meer omdat het IAK te weinig werd gebruikt in de beleidsvoorbereiding en te weinig bekend was. In de reactie op het rapport “Ongekend Onrecht” van de parlementaire commissie kinderopvangtoeslag is aangegeven dat het kabinet beter gebruik zal maken van het IAK (Kamerstuk 35510, nr. 4 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)). De herziening is medio 2021 aangekondigd aan de Tweede Kamer door de minister voor Rechtsbescherming (Kamerstuk 31731, nr. I).

Het IAK werd in 2009 aangekondigd als een nieuwe werkwijze voor een integrale voorbereiding van beleid en wetgeving, ondersteund door een ICT-hulpmiddel (Kamerstuk 31731, nr. 6 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)). De ontwikkeling van het IAK is voortgekomen uit de wens de bestaande eisen voor de kwaliteit van de inhoud en verantwoording van beleid en regelgeving te inventariseren en te stroomlijnen. Daarnaast was de ambitie om te zorgen dat deze eisen, meer dan voorheen, een rol spelen in het beleid- en wetgevingsproces.

Vanaf 14 april 2011 liet het kabinet weten het IAK structureel toe te gaan passen bij de voorbereiding en verantwoording van beleid en regelgeving (Kamerstuk 29515, nr. 330 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)). Het IAK kende zeven centrale vragen, onderverdeeld in drie fasen, en 18 kwaliteitseisen die verplicht moeten worden toegepast bij voorbereiding en verantwoording van beleid en regelgeving. In de loop der jaren is het aantal kwaliteitseisen uitgegroeid tot 22. Deze groei is onder meer gelegen in de integratie van zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s (Duurzame ontwikkelingsdoelen) in het IAK. Voor een groot deel waren de SDG’s reeds onderdeel van het IAK, voor twee onderdelen dienden er nieuwe kwaliteitseisen te worden ontwikkeld.   

De minister voor Rechtsbescherming heeft in december 2021 de Tweede Kamer op hoofdlijnen geïnformeerd over de stand van zaken van de herziening (Kamerbrief over voortgang herziening IAK). Bij brief van 20 oktober 2022 zijn ook de inhoudelijke contouren van de herziening geschetst en is aangekondigd dat het Beleidskompas het IAK vanaf voorjaar 2023 zal vervangen (Kamerstuk 36200 VI, nr. 10).

Laatst gewijzigd op: 28-3-2023