Unierechtelijke eisen aan handhaving

Lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving van Unierecht. Het staat de nationale wetgever dus vrij te kiezen voor een bepaalde wijze van handhaving. Daarbinnen kunnen de bevoegde instanties zelf bepalen welke maatregelen in de gegeven situatie het meest geschikt zijn.

Wel moet sprake zijn van:

  • effectief toezicht;
  • handhaving en daadwerkelijk optreden tegen geconstateerde overtredingen van Unierecht als gekozen is voor straf- of bestuursrechtelijke handhaving;
  • passende maatregelen, dus de te nemen maatregelen dienen doeltreffend, evenredig, niet-discriminerend en afschrikwekkend te zijn en te passen binnen het Grondrechtenhandvest.

Als een lidstaat niet handelt conform de uitgangspunten van het Unierecht kunnen sancties volgen:

  • een inbreukprocedure jegens de lidstaat,
  • terugvordering van onrechtmatig besteedde gelden en subsidies,
  • het inroepen van een Unierechtelijke handhavingsplicht jegens de handhavende instantie.

Laatst gewijzigd op: 28-3-2023