Verplichte kwaliteitseisen

Inhoudsopgave

Achtergrond

Het Beleidskompas is gebaseerd op de verplichte kwaliteitseisen, die de ministerraad op 14 april 2011 heeft vastgesteld (Kamerstukken II 2010/11, 29515, nr. 330) en de verplichte kwaliteitseisen die hieraan zijn toegevoegd bij latere kabinetsbesluiten. Alle voorstellen voor beleid en regelgeving moeten aan deze kwaliteitseisen voldoen. De ministerraad beslist over het schrappen of toevoegen van verplichte kwaliteitseisen.

Op deze pagina vind je een actueel overzicht van de betreffende verplichte kwaliteitseisen. Voor een aantal verplichte kwaliteitseisen zijn er binnen de rijksoverheid toetsingsinstanties die je voorstel, voorafgaand aan bespreking in de ministerraad, toetsen aan de gestelde eisen.

In het Beleidskompas zijn de kwaliteitseisen ingedeeld in drie categorieën: 1) Voorschriften en aanwijzingen voor beleidsinstrumenten, 2) Beleidseffecten en 3) toetsen en analysemethoden. Sommige kwaliteitseisen komen als beleidseffect én als toets terug in het overzicht.

Terug naar boven

1. Voorschriften en aanwijzingen voor beleidsinstrumenten

Voorschriften en aanwijzingen voor beleidsinstrumenten
Voorschriften/ kwaliteitseis Wie kan helpen?
Aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteiten EZK
Aanwijzingen voor convenanten EZK
Aanwijzingen voor de regelgeving collega (wetgevings)jurist
Aanwijzingen voor subsidieverstrekking EZK
Besliskader Privatisering en verzelfstandiging FIN/BZK
Conformiteitsbeoordeling en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid EZK
Doorberekenen van toelatings- en handhavingskosten JenV
Experimenteerbepalingen JenV
Grenzen aan gedogen JenV
Keuze van sanctiestelsel JenV
Uitvoerbaarheidstoets decentrale Overheden en Normenkader interbestuurlijke verhoudingen BZK

Terug naar boven

2. Beleidseffecten

Beleidseffecten
Voorschriften/ kwaliteitseis Wie kan helpen?
Bedrijfseffecten (zie ook Bedrijfseffectentoets) EZK
Effecten op gendergelijkheid OCW (Directie Emancipatie)
Effecten op ontwikkelingslanden BZ
Grenseffecten BZK
Milieueffecten (zie ook  Milieueffectentoets) IenW
Regeldruk (zie ook regeldruktoets) EZK

Terug naar boven

3. Toetsen en analysemethoden

Toetsen en analysemethoden
Voorschriften/ kwaliteitseis Wie kan helpen?
Algemene Leidraad Maatschappelijke Kosten-baten Analyse (MKBA) FIN
Bedrijfseffectentoets (inclusief regeldrukeffecten) EZK
Data Protection Impact Assessment EZK (CIO Rijk)
Doenvermogentoets JenV
Milieueffectentoets (MET) IenW
MKB-toets EZK
Regeldruktoets EZK
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid(U&H) SZW (WaU)

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 28-3-2023