Voordracht intrekking adviesaanvraag Afdeling advisering Raad van State

Voor de voordracht tot intrekking van de adviesaanvraag wordt het volgende model gebruikt.

Model

Aan de Koning

Voorstel van (rijks)wet ... (vermelding van het opschrift)

Op ... is Uwe Majesteit bovenvermeld voorstel van (rijks)wet aangeboden met het verzoek dit voorstel ter advisering voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk). Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van ..., nr. ..., is het voorstel bij de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) aanhangig gemaakt.

De ministerraad (van het Koninkrijk) is evenwel van oordeel dat thans geen behoefte meer bestaat aan voortzetting van de behandeling van het voorstel. (In plaats daarvan wordt een nieuw voorstel voorbereid.) (volgt uiteenzetting van de redenen)

Daartoe gemachtigd door de ministerraad (van het Koninkrijk) moge ik U daarom (, mede namens/in overeenstemming met/na overleg met mijn ambtgenoot van/voor ...,) verzoeken de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) te vragen de adviesaanvraag betreffende het bovenvermelde voorstel buiten verdere behandeling te laten.

De Minister van/voor ...

Laatst gewijzigd op: 1-5-2020