Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag

Voor de brief aan de Staten-Generaal, waarbij een minister de nota naar aanleiding van het verslag of een ander stuk inzake een voorstel van wet aanbiedt, wordt het volgende model gevolgd.

Model

Aan de voorzitter van de Tweede (Eerste) Kamer der Staten-Generaal.

Voorstel van (rijks)wet ... (vermelding van het opschrift) (... (Kamerstuknummer)).

Hierbij bied ik u (, mede namens/in overeenstemming met/na overleg met mijn ambtgenoot van/voor ...,) de nota naar aanleiding van het verslag/(nader) memorie van antwoord inzake het bovenvermelde voorstel (alsmede een nota van wijziging) aan.

De Minister van/voor ...

Toelichting

Indien het een stuk voor de Tweede Kamer betreft, worden de stukken - naast verzending van het origineel aan de Voorzitter van de Kamer - per e-mail aangeboden aan de Tweede Kamer (zie nr. 47 en 58). In het geval dat toezending per e-mail niet mogelijk is (bijvoorbeeld in verband met de omvang van de stukken), dient het ministerie de stukken op een USB of CD met de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer te zenden. Voorts wordt altijd één afschrift gezonden aan de griffie van de Eerste Kamer. Indien het een stuk voor de Eerste Kamer betreft, wordt alleen het origineel aan de voorzitter van die kamer gezonden. Toezending van afschriften is niet noodzakelijk. Zie voor de ondertekening van de nota naar aanleiding van het verslag Ar 4.40.

Laatst gewijzigd op: 1-5-2020