Nader rapport bij wetsvoorstel

Voor het nader rapport inzake een voorstel van (rijks)wet wordt het volgende model gevolgd.

Model

Aan de Koning

Nader rapport inzake het voorstel van (rijks)wet ... (vermelding van het opschrift)

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van [...], nr. [...], machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van (rijks)wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd [...], nr. [...], bied ik U hierbij aan.

De tekst van het advies treft u hieronder aan, voorzien van mijn reactie.

Bij Kabinetsmissive van […], no. […] heeft Uwe Majesteit, op voordracht van […] bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt …

[...]

De (wnd.) vice-president van de Raad van State,
[voorletters en naam]

Ik verzoek U (, mede namens/in overeenstemming met de Minister van/voor […] / de Staatssecretaris van […]) het hierbij gevoegde (gewijzigde) voorstel van (rijks)wet en de (gewijzigde) memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (, de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao, en de Staten van Sint Maarten) te zenden.

De Minister van/voor […] / De Staatssecretaris van […],
[voorletters en naam]

(Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no. [...]

- […])

Laatst gewijzigd op: 22-5-2020