Voordracht klein kb

Voor de brief aan de Koning waarbij een minister een ontwerp van een koninklijk besluit voorlegt waarover de Afdeling advisering van de Raad van State niet zal worden gehoord, wordt het volgende model gevolgd.

Model

Aan de Koning

Ontwerp van een ...(vermelding van het opschrift)

Hierbij bied ik Uwe Majesteit (, mede namens/in overeenstemming met/na overleg met mijn ambtgenoot van/voor...,) het bovenvermelde ontwerp aan. (Het ontwerp gaat vergezeld van een nota van toelichting).

(Eventueel: De ministerraad (van het Koninkrijk) heeft met het ontwerp ingestemd.)

Ik moge U verzoeken (op grond van het vorenstaande) overeenkomstig het ontwerp te besluiten.

De Minister van/voor ...

Laatst gewijzigd op: 1-5-2020