Nader rapport bij niet indienen wetsvoorstel

Indien naar aanleiding van een negatief advies van de Afdeling advisering van de Raad van State of om andere redenen besloten wordt een wetsvoorstel niet in te dienen bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wordt voor het nader rapport het volgende model gevolgd.

Model

Aan de Koning

Nader rapport inzake het voorstel van (rijks)wet ... (vermelding van het opschrift)

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van [...], nr. [...], machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van (rijks)wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd [...], nr. [...], bied ik U hierbij aan.

De tekst van het advies treft u hieronder aan, voorzien van mijn reactie.

Bij Kabinetsmissive van […], no. […] heeft Uwe Majesteit, op voordracht van […] bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt …

[...]

De (wnd.) vice-president van de Raad van State,
[voorletters en naam]

Daartoe gemachtigd door de ministerraad (van het Koninkrijk) geef ik U (mede namens/in overeenstemming met de Minister van/voor […] / Staatssecretaris van […]) in overweging het hierbij gevoegde voorstel van (rijks)wet (overeenkomstig het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk)) niet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (, de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten) te zenden.

De Minister van/voor […] / De Staatssecretaris van […],
[voorletters en naam]

(Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no. [...]

- […])

Toelichting

Als niet naar aanleiding van een negatief advies van de Afdeling advisering van de Raad van State, maar om andere redenen het voornemen bestaat een algemene maatregel van bestuur niet voor bekrachtiging in aanmerking te brengen wordt de passage “overeenkomstig het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk)” niet gebruikt. Uit de formulering blijkt dat ook het voornemen tot niet indienen van een wetsvoorstel in beginsel aan de ministerraad wordt voorgelegd. Indien van deze lijn afgeweken moet worden, vindt hierover overleg plaats met het secretariaat van de ministerraad. Het is niet nodig dat in het nader rapport nog inhoudelijk op de opmerkingen van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt ingegaan (zie nr. 42).

Laatst gewijzigd op: 22-5-2020