Nader rapport stilzwijgende goedkeuring verdrag

Voor het nader rapport inzake stilzwijgende goedkeuring van een verdrag wordt het volgende model gevolgd.

Model

Aan de Koning

Nader rapport inzake het verdrag ... (vermelding van de naam van het verdrag met plaats en datum en Tractatenbladnummer)

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van [...], nr. [...], machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van (rijks)wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd [...], nr. [...], bied ik U hierbij aan.

De tekst van het advies treft u hieronder aan, voorzien van mijn reactie.

Bij Kabinetsmissive van […], no. […] heeft Uwe Majesteit, op voordracht van […] bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt …

[...]

De (wnd.) vice-president van de Raad van State,
[voorletters en naam]

Ik verzoek U (, mede namens/in overeenstemming met de Minister van/voor […] / Staatssecretaris van […]) mij te machtigen gevolg te geven aan mijn voornemen het verdrag vergezeld van de (gewijzigde) toelichtende nota ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen aan de Eerste en aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (en tevens over te leggen aan de Staten van Aruba/ Curaçao/ Sint Maarten).

De Minister van Buitenlandse Zaken,
[voorletters en naam]

(Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no. [...]

- […])

Laatst gewijzigd op: 22-5-2020