Modeltekst voorhangbrief

Model

Datum

Onderwerp Aanbieding ontwerpbesluit (invullen)

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit houdende (titel invullen) in verband met (invullen –indien van toepassing ook de citeertitel). Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerp-nota van toelichting.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel invullen) van de Wet (titel invullen) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Ter voldoening aan artikel (invullen) van de Wet (titel invullen) is het ontwerpbesluit in de Staatscourant bekend gemaakt om een ieder de gelegenheid te geven om binnen vier weken wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Op grond van de aangehaalde bepalingen geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Wanneer de eindtermijn in een recesperiode valt moet worden ingevuld: Op grond van aanwijzing 2.38 van de Aanwijzingen voor de regelgeving wordt deze termijn in verband met het (naam)reces van uw Kamer verlengd tot (datum invullen).

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De Minister van/voor ...,

Laatst gewijzigd op: 1-5-2020