Oplegger consultatie openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De bestuurders van de openbare lichamen en de minister van BZK hebben de bestuurlijke druk op de openbare lichamen onderkend. Om deze druk te verminderen is overeengekomen een oplegger mee te zenden waarin in korte bewoordingen wordt uitgelegd wat de strekking van het voorstel is, welke specifieke punten in ieder geval de aandacht van de openbare lichamen behoeven, wie de contactpersonen zijn en wanneer een reactie wordt verwacht.

Datum toezending

Hier wordt de verzenddatum aar de openbare lichamen vermeld. 

Datum uiterlijke reactie

Vermeld de uiterlijke datum dat de bestuurscolleges kunnen reageren op het voorstel.

Inhoud voorstel

Vat samen wat de regeling inhoudt, welke maatregelen worden voorgesteld.

Waarom invoering CN ondanks legislatieve terughoudendheid

[ ] Onderhoud van de nu bestaande regelgeving
[ ] Aanbrengen van noodzakelijke verbeteringen
[ ] Nieuwe wetgeving die ertoe bijdraagt dat bestaand misstanden worden opgelost

Motiveer waarom invoering van de regelgeving in Caribisch Nederland noodzakelijk is tegen de achtergrond van de legislatieve terughoudendheid(wat gaat er mis als het niet geregeld wordt).

Relevante gevolgen voor Caribisch Nederland

Noteer welke gevolgen voor de openbare lichamen worden verwacht, zoals implicaties voor het bestuur, voor de burgers, voor de bedrijven.

Relevante artikelen of passages

Noteer welke gevolgen voor de openbare lichamen worden verwacht, zoals implicaties voor het bestuur, voor de burgers, voor de bedrijven.

Financiën (gevolgen en opvang daarvan)

Noteer wat de kosten zijn van invoering, naleving en evt. toezicht van de conceptregelgeving. Geef daarbij aan wie verantwoordelijk is voor de financiering.

Ambtelijk afgestemd met (als de eilanden al in de voorbereidingsfase zijn betrokken)

Instantie:

Persoon: Noteer hier de namen van eerstverantwoordelijke ambtenaren en bijbehorende instanties.

Contactpersonen

Naam Contactgegevens van de eerstverantwoordelijke ambtenaren in Europees Nederland.

Afdeling

Telefoonnummer

E-mailadres

Overeenstemming

Noteer hier, indien van toepassing, de onderdelen van de conceptregelgeving waar reeds overeenstemming over is bereikt.

Geschilpunten

Noteer hier, indien van toepassing, de onderdelen van de conceptregelgeving waar verschil van mening is gebleken.

Overige opmerkingen

Laatst gewijzigd op: 8-7-2024