Voordracht stilzwijgende goedkeuring verdrag

Voor de brief aan de Koning waarbij de Minister van Buitenlandse Zaken een verdrag aanbiedt met het oog op stilzwijgende goedkeuring met het verzoek dit bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk aanhangig te maken, worden de volgende modellen gevolgd.

Model

1. Indien een verdrag mede zal gelden voor een of meerdere landen van het Caribische deel van het Koninkrijk:

Aan de Koning

Verdrag … (naam van het verdrag met plaats en datum en Tractatenbladnummer indien mogelijk)

Daartoe gemachtigd door de ministerraad van het Koninkrijk bied ik Uwe Majesteit (, mede namens/in overeenstemming met de Minister/Staatssecretaris van/voor . . . ,) de tekst van bovengenoemd verdrag aan. Dit verdrag gaat vergezeld van een toelichtende nota.

Het verdrag behoeft de goedkeuring van de Staten-Generaal alvorens het Koninkrijk, voor Aruba / voor Curaçao / voor Sint Maarten / voor het Caribische deel van Nederland / en voor het Europese deel van Nederland, daaraan kan worden gebonden.

In verband hiermee neem ik mij voor het verdrag ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen aan de Eerste en aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en tevens over te leggen aan de Staten van Aruba / de Staten van Curaçao / en de Staten van Sint Maarten.

Ik moge U verzoeken het verdrag aan de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk ter advisering voor te leggen en de Afdeling advisering te machtigen haar advies rechtstreeks aan mij te doen toekomen (en afschrift van het advies toe te zenden aan de Minister/Staatssecretaris van/voor ….) .

De Minister van Buitenlandse Zaken

2. Indien een verdrag niet mede zal gelden voor een of meerdere Caribische landen van het Koninkrijk, wordt het volgende model gevolgd.

Model

Aan de Koning

Verdrag … (naam van het verdrag met plaats en datum en Tractatenbladnummer indien mogelijk)

Daartoe gemachtigd door de ministerraad (van het Koninkrijk) bied ik Uwe Majesteit (, mede namens/in overeenstemming met de Minister/Staatssecretaris van/voor …,) de tekst van bovengenoemd verdrag aan. Dit verdrag gaat vergezeld van een toelichtende nota.

Het verdrag behoeft de goedkeuring van de Staten-Generaal alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden.

De ministerraad (van het Koninkrijk) heeft vastgesteld dat het verdrag niet zal gelden voor Nederland / voor Aruba / voor Curaçao / voor Sint Maarten, en/maar deze landen/ Nederland / Aruba / Curaçao / Sint Maarten evenmin / wel anderszins raakt in de zin van artikel 2, derde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen.

In verband hiermee neemt ik mij voor het verdrag ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen aan de Eerste en aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en tevens/doch niet over te leggen aan de Staten van Aruba/ Curaçao/ Sint Maarten.

Ik moge U verzoeken het verdrag aan de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) ter advisering voor te leggen en de Afdeling advisering te machtigen haar advies rechtstreeks aan mij te doen toekomen (en afschrift van het advies toe te zenden aan de Minister/Staatssecretaris van/voor … ).

De Minister van Buitenlandse Zaken

Toelichting

Bij onderdeel 2: Zie over artikel 2, derde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen de toelichting op Ar 8.2.

Laatst gewijzigd op: 1-5-2020