Kennisgeving aan de vice-president van de Raad van State over uitgestelde openbaarmaking

Voor de kennisgeving aan de vice-president van de Raad van State over de toepassing van artikel 3.3, vijfde lid, onderdeel a, van de Woo, inzake uitgestelde openbaarmaking, wordt het volgende model gevolgd.

Model

Aan de vice-president van de Raad van State (van het Koninkrijk)

Kennisgeving uitgestelde openbaarmaking inzake voorstel van (rijks)wet ... (vermelding van het opschrift)

Heden heb ik (, mede namens/in overeenstemming met/na overleg met mijn ambtgenoot van/voor ...,) het bovenvermelde voorstel van (rijks)wet aangeboden aan de Koning.

Daartoe gemachtigd door de ministerraad (van het Koninkrijk) deel ik u mede toepassing te geven aan artikel 3.3, vijfde lid, onderdeel a, van de Wet open overheid. 

De redenen voor de toepassing van deze bepaling zijn uiteengezet in de voordracht. 

De Minister van/voor ...

Laatst gewijzigd op: 8-5-2024