Voordracht (rijks)wetsvoorstel goedkeuring intrekking voorbehoud(en) bij verdrag

Voor de brief aan de Koning waarbij de Minister van Buitenlandse Zaken een voorstel van (rijks)wet tot goedkeuring van een intrekking van een voorbehoud bij een verdrag aanbiedt met het verzoek dit bij de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) aanhangig te maken, wordt het volgende model gevolgd.

Model

Aan de Koning

Voorstel van (rijks)wet houdende goedkeuring van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel ……, van het op (datum, plaats, naam van het verdrag en Tractatenbladnummer)

Daartoe gemachtigd door de ministerraad (van het Koninkrijk) bied ik Uwe Majesteit (, mede namens/in overeenstemming met de Minister/Staatssecretaris van/voor …,) het bovenvermelde voorstel van (rijks)wet aan. Het voorstel gaat vergezeld van een memorie van toelichting.

(De ministerraad (van het Koninkrijk) heeft vastgesteld dat het voornemen tot intrekking van het voorbehoud niet zal gelden voor Nederland / voor Aruba / voor Curaçao / voor Sint Maarten en/maar deze landen / Nederland / Aruba / Curaçao / Sint Maarten evenmin/wel anderszins raakt in de zin van artikel 2, derde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen.)

Ik moge U verzoeken het voorstel aan de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) ter advisering voor te leggen en de Afdeling advisering van de Raad te machtigen haar advies rechtstreeks aan mij te doen toekomen (en afschrift van het advies toe te zenden aan de Minister/Staatssecretaris van/voor ….).

De Minister van Buitenlandse Zaken

Laatst gewijzigd op: 1-5-2020