Nader rapport bij amvb

Voor het nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur wordt het volgende model gevolgd.

Model

Aan de Koning

Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van (rijks)bestuur ... (vermelding van het opschrift)

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van [...], nr. [...], machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) haar advies inzake het bovenvermelde ontwerp van een algemene maategel van (rijks)bestuur rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd [...], nr. [...], bied ik U hierbij aan.

De tekst van het advies treft u hieronder aan, voorzien van mijn reactie.

Bij Kabinetsmissive van […], no. […] heeft Uwe Majesteit, op voordracht van […] bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt …

[...]

De (wnd.) vice-president van de Raad van State,
[voorletters en naam]

Ik bied U hierbij (mede namens/in overeenstemming met de Minister van/voor […] / Staatssecretaris van […]) het (gewijzigde) ontwerpbesluit en de (gewijzigde) nota van toelichting (wederom) aan en verzoek U overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van/voor […] / De Staatssecretaris van […],
[voorletters en naam]

(Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no. [...]

- […])

Laatst gewijzigd op: 8-6-2020