Modeltekst voorstel tot bekrachtiging initiatiefwet

Model

Aan de Koning

Datum

Onderwerp Voorstel van wet van het lid/de leden (invullen) tot (invullen)

Op Uw verzoek heeft de Directeur van Uw kabinet mij bij zijn mededeling van (datum invullen), doen toekomen het bovengenoemde door de Eerste Kamer der Staten-Generaal aangenomen voorstel van wet ten behoeve van behandeling in de ministerraad.

Daartoe gemachtigd door de ministerraad doe ik U hierbij (, mede namens/in overeenstemming met/na overleg met mijn ambtgenoot van/voor ...,) het voorstel van wet wederom toekomen en verzoek ik U het voorstel van wet te bekrachtigen.

De Minister van/voor ...,

Laatst gewijzigd op: 19-4-2024