Nader rapport bij nota van wijziging

Voor het nader rapport inzake een aan de Afdeling advisering van de Raad van State voorgelegde nota van wijziging wordt het volgende model gevolgd.

Model

Aan de Koning

Nader rapport inzake het ontwerp van een nota van wijziging bij het voorstel van (rijks)wet ... (vermelding van het opschrift)

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van [...], nr. [...], machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) haar advies inzake het bovenvermelde ontwerp rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd [...], nr. [...], bied ik U hierbij aan.

De tekst van het advies treft u hieronder aan, voorzien van mijn reactie.

Bij Kabinetsmissive van […], no. […] heeft Uwe Majesteit, op voordracht van […] bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt …

[...]

De (wnd.) vice-president van de Raad van State,
[voorletters en naam]

Ik verzoek U (, mede namens/in overeenstemming met de Minister van/voor […] / Staatssecretaris van […] in te stemmen met toezending van de (gewijzigde) nota van wijziging en (gewijzigde toelichting) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (, de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten).

De Minister van/voor […] / De Staatssecretaris van […],
[voorletters en naam]

(Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no. [...]

- […])

Toelichting

Bij de aanbieding van het nader rapport aan de Koning kan volstaan worden met het bijvoegen van een afschrift van de nota van wijziging zoals deze bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

Laatst gewijzigd op: 22-5-2020