Voordracht stilzwijgende goedkeuring intrekking voorbehoud(en) bij verdrag

Voor de brief aan de Koning waarbij de Minister van Buitenlandse Zaken een verdrag aanbiedt met het oog op stilzwijgende goedkeuring van een intrekking van een voorbehoud bij een verdrag, met het verzoek dit bij de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) aanhangig te maken, wordt het volgende model gevolgd.

Model

Aan de Koning

Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel …… , van het op (datum, plaats, naam van het verdrag en Tractatenbladnummer)

Daartoe gemachtigd door de ministerraad (van het Koninkrijk) breng ik Uwe Majesteit (mede namens de Minister/Staatssecretaris van/voor ...) ter kennis dat het voornemen bestaat het bovengenoemde voorbehoud in te trekken. Dit voornemen, vergezeld van een toelichtende nota, bied ik U hierbij aan.

Het voornemen tot intrekking behoeft de goedkeuring van de Staten-Generaal alvorens daartoe, voor Aruba / voor Curaçao / voor Sint Maarten / voor het Caribische deel van Nederland/ en voor het Europese deel van Nederland, kan worden overgegaan.

(De ministerraad (van het Koninkrijk) heeft vastgesteld dat het voornemen tot intrekking van het voorbehoud niet zal gelden voor Nederland / voor Aruba / voor Curaçao / voor Sint Maarten en/maar deze landen / Nederland / Aruba / Curaçao / Sint Maarten evenmin/wel anderszins raakt in de zin van artikel 2, derde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen.)

In verband hiermee neem ik mij voor dit voornemen ter stilzwijgende goedkeuring voor te leggen aan de Eerste en aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (en dit tevens voor te leggen aan de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten).

Ik moge U verzoeken het voornemen aan de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) voor te leggen en de Raad te machtigen haar advies rechtstreeks aan mij te doen toekomen (en afschrift van het advies toe te zenden aan de Minister/Staatssecretaris van/voor ….).

De Minister van Buitenlandse Zaken

Laatst gewijzigd op: 1-5-2020