Voordracht wetsvoorstel

Voor de brief aan de Koning waarbij een minister een voorstel van wet aanbiedt met het verzoek dit bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig te maken (voordracht), wordt het volgende model gevolgd.

Model

Aan de Koning

Voorstel van (rijks)wet ... (vermelding van het opschrift)

Daartoe gemachtigd door de ministerraad (van het Koninkrijk) bied ik Uwe Majesteit (, mede namens/in overeenstemming met de Minister van/voor […] / de Staatssecretaris van […]) het bovenvermelde voorstel van (rijks)wet aan. Het voorstel gaat vergezeld van een memorie van toelichting.

Ik verzoek U het voorstel aan de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) ter advisering voor te leggen en de Afdeling te machtigen haar advies rechtstreeks aan mij te doen toekomen (en afschrift van het advies toe te zenden aan de Minister van/voor […] / de Staatssecretaris van […])).

De Minister van/voor […] / De Staatssecretaris van […],
[voorletters en naam]

Toelichting

Zie voor meer informatie nr. 36.

Laatst gewijzigd op: 8-12-2021