Nr. 39 (Intrekken van de adviesaanvraag)

Het kan voorkomen dat tijdens de behandeling van de adviesaanvraag door de Afdeling advisering van de Raad van State de omstandigheden zich zodanig wijzigen, dat de betrokken bewindspersoon een wetsvoorstel niet (of niet in de bestaande vorm) zal indienen. In dat geval dient de adviesaanvraag te worden ingetrokken. Hiertoe wordt de Koning door de betrokken bewindspersoon, na verkregen machtiging van de ministerraad (vergelijk nr. 29) gevraagd de Afdeling te verzoeken de adviesaanvraag verder buiten behandeling te laten. Voor deze voordracht aan de Koning moet gebruik worden gemaakt van het model Voordracht intrekking adviesaanvraag Afdeling advisering Raad van State. Het Kabinet van de Koning bevestigt de ontvangst van het verzoek per brief aan het betrokken departement. In deze brief wordt gemeld dat de Koning de Afdeling heeft gevraagd de adviesaanvraag verder buiten behandeling te laten.

Het is niet mogelijk om het wetsvoorstel dat oorspronkelijk ter advisering aan de Afdeling is gezonden te vervangen door een nieuw wetsvoorstel. De adviesaanvraag dient te worden ingetrokken en er kan dan een nieuwe adviesaanvraag met het nieuwe wetsvoorstel worden ingediend.

Laatst gewijzigd op: 9-3-2021