Nr. 43 (Wijziging van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting naar aanleiding van het advies Afdeling advisering RvS)

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State kan tot meer of minder ingrijpende wijzigingen in het wetsvoorstel of de memorie van toelichting leiden. Zie over de motivering van deze wijzigingen nr. 41.

De verschillen ten opzichte van de aan de Afdeling voorgelegde tekst zijn af te leiden uit de tekst, die ingevolge artikel 26 van de Wet op de Raad van State openbaar gemaakt wordt in de Staatscourant op het moment van indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Indien het advies van de Afdeling of een besluit van de ministerraad daartoe aanleiding geeft is een hernieuwde behandeling door de ministerraad van het voorstel nodig. Zie hiervoor nr. 41.

Laatst gewijzigd op: 1-5-2020