Overzicht procedure wet

De nummers in de eerste kolom verwijzen naar de nummers van dit draaiboek.

Tip: Selecteer in de rechter kantlijn de optie 'PDF deze pagina' i.v.m. de tekst in de laatste kolom die niet volledig zichtbaar is.

Overzicht procedure wet

Fase

Opmerkingen

Instantie

1. (Inter)departe-
mentale voorbereiding (nr. 4 tot en met 14)

overleg met betrokken ministeries afronden wetgevingstoets

eventuele
effectrapportages

Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW)

2. Voorontwerp van wet (nr. 16)

terughoudendheid met voorontwerpen

 

3. Voorontwerp in ministerraad (nr. 17)

in het algemeen niet noodzakelijk, zo wel,
overleg met secretaris ministerraad

Secretarie ministerraad

 

4. Adviesaanvragen (nr. 18 tot en met 22)

 

 

5. Ontwerp in ambtelijk voorportaal (nr. 25)

zie instellingsbesluit
van voorportaal

secretariaat bij ministerie van coördinerend bewindspersoon

6. Ontwerp in onderraad (nr. 24, 26, 27, 28)

coördinerend bewinds-
persoon ondertekent aanbiedingsformulier.
7-dagen termijn, bij
afwijking overleg met secretaris

raadadviseur AZ treedt op als secretaris; adjunct-secretaris bij ministerie van coördinerend bewindspersoon

7. Ontwerp in ministerraad (nr. 29 tot en met 32)

indien behandeld in onderraad: automatisch
door naar ministerraad.
Zo niet: aanhangigmaken
met aanbiedingsformulier. 7-dagen termijn, bij
afwijking overleg met secretaris ministerraad

Secretarie ministerraad

8. Adviesaanvraag Afdeling advisering Raad van State (nr. 35 tot en met 40 en nr. 43 tot en met 46)

toezenden aan Kabinet
van de Koning:

- aanbiedingsbrief (voordracht) aan de Koning

- origineel ontwerp (niet ondertekend) + toelichting (ondertekend)

- kopie van evt. adviezen

- memo met naam en telefoonnummer behan-
delend ambtenaar en vervanger toezenden per mail aan
Afdeling advisering Raad van State:

- begeleidend memo aan secretarie (niet ondertekend);

- het wetsvoorstel;

- de memorie van
toelichting;

- eventuele bijlagen bij
de memorie van
toelichting;

- de uitgebrachte
adviezen e.d.

 

In het geval stukken niet elektronisch beschikbaar
zijn worden een papieren versie van het begeleidend memo en 10 kopieën (van stukken die niet elektronisch voorhanden zijn) verstuurd.

Kabinet van de Koning

Afdeling advisering van de Raad van State

9. Nader rapport (nr. 41en 42)

bij ingrijpende kritiek
Afdeling advisering van de Raad van State overleg
met de Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW) van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van 
JenV en terug in ministerraad (zie nr. 7).

toezenden aan Kabinet
van de Koning

 

Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW)

Secretarie ministerraad

Kabinet van de Koning

Afdeling advisering van de Raad van State

10. Behandeling in Tweede en Eerste Kamer

zie schema II

 

11. Bekrachtiging (nr. 94 tot en met 96)

wet: Koning tekent
twee keer (vaststelling
en bevel tot bekendmaking).

Ministers contra-
signeren beide handtekeningen van
de Koning (dus
twee keer)

Kabinet van de Koning

Afdeling advisering van Raad van State

12. Bekendmaking (nr. 97 tot en met 101)

Het aanbieden van stukken t.b.v. de bekendmaking geschiedt volgens de beschreven procedure
in nr. 83 (zie ook http://www.staats
publicaties.nl/?Aanleveren
_kopij
)

 

13. Openbaarmaking advies Afdeling advisering van de Raad van State (nr. 45 en 46)

zie schema II

Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW)

14. Inwerkingtreding (nr. 99)

Artikel 7 van de Bekendmakingswet
is vangnet. Let op
artikel 89 derde lid, tweede volzin, Grondwet

 


II. Overzicht van de procedure voor de behandeling van wetsvoorstellen in het parlement

De nummers in de eerste kolom verwijzen naar de nummers van dit draaiboek.

Tip: Selecteer in de rechter kantlijn de optie 'PDF deze pagina' i.v.m. de tekst in de laatste kolom die niet volledig zichtbaar is.

Overzicht van de procedure voor de behandeling van wetsvoorstellen in het parlement

Fase

Opmerkingen

Instantie

1. Indiening bij Tweede Kamer (nr. 47 tot en met 49)

Toezenden aan Kabinet van de Koning

Toezenden aan griffie Tweede Kamer per e-mail, tenzij dit niet mogelijk is:

- 30 afschriften wetsvoorstel en MvT + evt. bijlagen

- 30 afschriften bijlagen (bijv. adviezen)

- memo met naam en telefoonnummer behandelend ambtenaar en vervanger

 

1 afschrift aan Griffie Eerste Kamer

Kabinet van de Koning

Griffie Tweede Kamer der Staten-Generaal

Griffie Eerste Kamer der Staten-Generaal

1a. Controle
gedrukte tekst wetsvoorstel (nr. 51)

Gedrukte tekst wordt door het Bureau Wetgeving aan het ministerie gezonden voor controle

 

2. Nota van verbetering (nr. 54)

in alle fasen van behandeling, voor herstel van fouten, uitgebracht door Bureau Wetgeving.

Bureau Wetgeving

Griffie Tweede Kamer der Staten-Generaal

3. Verslag (nr. 57)

samengesteld door griffier vaste commissie uit inbreng leden

 

4. Nota naar aanleiding van het verslag (nr. 58)

antwoord regering op verslag, standaard aanbiedingsbrief

 

5. Nader verslag
(nr. 59)

in uitzonderingsgevallen, hoofdregel: schriftelijke behandeling in één ronde

 

6. Nota naar aanleiding van het nader verslag (nr. 59)

zie nr. 5.

 

7. Bijgewerkt
voorstel van wet of nota van wijziging (nr. 60 tot en met 61)

in alle fasen van TK-behandeling, bij ingrijpende wijzigingen Afdeling advisering van de Raad van State horen, zie schema I

 

8. Gewijzigd voorstel van wet (nr. 62)

uitgebracht door Bureau Wetgeving, na één of meer nota's van wijziging

Bureau Wetgeving

9. Wetgevings-
overleg (nr. 63)

Voor of tijdens plenaire behandeling; technische bespreking van voorstel

 

10. Plenaire behandeling (nr. 6 tot en met 67, 72 tot en met 76)

Kamer stelt tijdstip vast, contact tussen griffie TK en secretariaat betrokken minister; beraadslaging in 2 termijnen, daarna eventueel artikelsgewijze bespreking

Griffie Tweede Kamer der Staten-Generaal

11. Amendementen (nr. 68 tot en met 71)

indienen door Tweede Kamerleden bij Bureau Wetgeving; kan zodra het wetsvoorstel in handen van een commissie is gesteld; meestal tijdens mondelinge behandeling; eventueel ambtelijke bijstand

Bureau Wetgeving

12. Stemmingen (nr. 77 tot en met 78)

opgesteld door Bureau Wetgeving

Bureau Wetgeving

13. a.Eventueel Tweede lezing (nr. 79)

 

b. controle aangenomen tekst (nr. 82)

tussen stemming over artikelen en eindstemming

 

kopie eindtekst door Bureau Wetgeving aan ministerie gezonden

Bureau Wetgeving

14. Staatsbladplaatsing (nr. 83)

zo snel mogelijk na aanneming voorstel door TK aanvragen door eerstverantwoordelijk ministerie via het Digitaal Loket

http://www.staats
publicaties.nl/
?Aanleveren_kopij

15. Aanhangig-making bij Eerste Kamer (nr. 84)

doorzending voorstel door voorzitter TK aan voorzitter EK

Bureau Wetgeving

16. Voorlopig
verslag en me-
morie van antwoord (nr. 86)

vragen van commissie, beantwoording door regering; MvA toezenden in enkelvoud, met standaard aanbiedingsbrief

Eerste Kamer der Staten-Generaal

17. Verslag en
nota naar aan-
leiding van verslag (nr. 87)

zie 3. en 4.

 

18. Eindverslag
(nr. 88)

als commissie geen schriftelijke voorbereiding nodig acht of de voorbereiding na MvA voldoende acht; minister behoeft niet te antwoorden

 

19. Plenaire behandeling
(nr. 89 tot en met 92)

Kamer bepaalt tijdstip, eventueel contact tussen griffie en secretariaat minister; beraadslaging alleen over voorstel als geheel, geen amendementen

 

20. Stemmingen
(nr. 93)

Vindt plaats direct na de plenaire behandeling. Alleen over voorstel als geheel.

 

 

Laatst gewijzigd op: 17-9-2018