Overzicht procedure amvb

De nummers in de eerste kolom verwijzen naar de nummers van dit draaiboek.

Tip: Selecteer in de rechter kantlijn de optie 'PDF deze pagina' i.v.m. de tekst in de laatste kolom die niet volledig zichtbaar is.

Overzicht procedure amvb
FaseOpmerkingenInstantie
1. (Inter)- departe-mentale voorbereiding (nr. 158 tot en met 160)

overleg met betrokken ministeries afronden

wetgevingstoets bij geselecteerde dossiers

eventuele effectrapportages

Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW)

 

2. Advies-aanvragen (nr. 161 tot en met 163)  

3. Ontwerp in ambtelijk voorportaal

(nr. 164 jo. nr. 25)

zie instellingsbesluit van voorportaalsecretariaat bij ministerie van coördinerend bewindspersoon
4. Ontwerp in onderraad (nr. 164 jo. nr. 24 en 26 tot en met 28)

coördinerend bewindspersoon ondertekent aanbiedingsformulier.

7-dagen termijn, bij afwijking overleg met secretaris

raadadviseur AZ treedt op als secretaris; adjunct-secretaris bij ministerie van coördinerend bewindspersoon
5. Ontwerp in ministerraad (nr. 164 jo. nr. 29 tot en met 32)

indien behandeld in onderraad: automatisch door naar ministerraad.

Zo niet: aanhangigmaken met aanbiedingsformulier. 7-dagen termijn, bij afwijking overleg met secretaris ministerraad

 
6. Advies-aanvraag Raad van State (nr. 166, 171, 174 en 175)

toezenden aan Kabinet van de Koning:

- aanbiedingsbrief (voordracht) aan de Koning

- origineel ontwerp (niet ondertekend) + toelichting (ondertekend)

- kopie van evt. adviezen

- memo met naam en telefoonnummer behandelend ambtenaar en vervanger

toezenden per mail aan Afdeling advisering van de Raad van State:

- begeleidend memo aan secretarie  (niet ondertekend)

- de amvb;

- de memorie van toelichting;

- eventuele bijlagen bij de memorie van toelichting;

- de uitgebrachte adviezen e.d.

In het geval stukken niet elektronisch beschikbaar zijn worden een papieren versie van het begeleidend memo en 10 kopieën (van stukken die niet elektronisch voorhanden zijn) verstuurd.

Kabinet van de Koning

Afdeling advisering van Raad van State

7. Nader rapport (nr. 172 tot en met 173)

Bij ingrijpende kritiek Afdeling advisering van de Raad van State overleg met de Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW) van de directie Wetgeving van het Ministerie van JenV en terug in ministerraad (zie nr. 7).

toezenden aan Kabinet van de Koning: zie Ar 282b

Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW), zie nr. 8.
8. Bekrach-tiging (nr. 178 tot en met 180)

Koning tekent één keer.

Ministers contrasigneren de handtekening van de Koning.

zie nr. 8
9. Bekend-making (nr. 181 en 182)

Het aanbieden van stukken t.b.v. de bekendmaking geschiedt volgens de beschreven procedure in nr. 83

(zie ook Aanleveren kopij)

 
10. Openbaar-making advies Afdeling advisering van de Raad van State (nr. 176 tot en met 177)met aanbiedingsformulier toezenden aan Justitie: kopieën van advies Afdeling advisering van de Raad van State, nader rapport en tekst amvb en toelichting voor zover gewijzigd naar aanleiding van adviesMinisterie van JenV, Directie Wetgeving en Juridische Zaken
11. Inwer-kingtreding (nr. 183)Artikel 7 van de Bekendmakingswet 
is vangnet. Let op artikel 89, derde lid, tweede volzin van de  Grondwet.
 


N.B. Steeds moet worden nagegaan of er een wettelijke verplichting bestaat om een ontwerp-amvb of een bekrachtigde amvb aan het parlement voor te leggen (voorhangprocedure). Zie hierover nr. 186.

Laatst gewijzigd op: 19-4-2024