Overzicht procedure rijkswet

De bij de fases vermelde nummers verwijzen naar de nummers van dit draaiboek.

Fase 1

Beoordeling rijkswet of gewone wet. (artikelen 14, eerste lid, en 37 tot en met 39 Statuut) (nr. 8 en 111)

Opmerkingen

Zo nodig overleg met kabinetten van de Gevolmachtigde Ministers en met BZK

Instantie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie CZW

Fase 2

Interdepartementale voorbereiding (nr. 112 en. 113)

Opmerkingen

Overleg met Kabinetten van Gevolmachtigde Ministers (Ar 7.3)

postbus rijksregelgeving

Fase 2a

Interdepartementale voorbereiding bij rijkswet tot goedkeuring verdrag.

Opmerkingen

Formeel contact met Buiza over medegelding voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. (nr. 221)

Instantie

Zie 2, voorts:

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling Verdragen

Fase 3

Ontwerp in Ambtelijke Commissie Koninkrijksrelaties. (nr.114a)

Opmerkingen

Zie instellingsbesluit van voorportaal.

gelijktijdige verzending van stukken aan ACKR en RMR.

Instantie

Secretariaat bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Fase 3a

Ontwerp in Raad voor Koninkrijksrelaties.

Opmerkingen

Coördinerend bewindspersoon ondertekent aanbiedingsformulier. drie weken termijn.

Instantie

Raadadviseur AZ treedt op als secretaris; adjunct-secretaris bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Fase 4

Behandeling in rijksministerraad. (nr. 115)

Opmerkingen

Indien behandeld in onderraad: automatisch door naar rijksministerraad. Zo niet: aanhangigmaken met aanbiedingsformulier. Drie weken termijn.

Instantie

Secretaris van de ministerraad, Ministerie van Algemene Zaken

Fase 5

Adviesaanvraag Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk. (artikel 13 van het Statuut) (nr. 116)

Opmerkingen

Voordracht aan Koningin door eerstverantwoordelijke minister, contact via Kabinet van de Koning; toezenden aan Raad van
State: voorstel met MvT en memo met naam en nummer behandelend ambtenaar.

Instantie

Kabinet van de Koning

Raad van State

Fase 6

Nader rapport.

Opmerkingen

Overleg met Kabinetten van Gevolmachtigde Ministers over punten die de Caribische landen van het Koninkrijk direct raken. BZK, Directie CZW op de hoogte houden.

Instantie

Zie 1. en 2.

Fase 7

Tweede behandeling in rijksministerraad.

Opmerkingen

Alleen bij ingrijpende kritiek van de Afdeling advisering van de Raad van State. Instantie

Zie 4.

Fase 8

Indiening bij Tweede Kamer. (nr. 117)

Opmerkingen

4 originelen met ondertekende MvT's aan Kabinet van de Koning zenden: voor Tweede Kamer, Staten van Aruba, Curacao en
Sint Maarten.

Instantie

Zie 5.

Fase 9

Voorbereidend onderzoek/uitbrengen verslag. (artikel 16 van het Statuut) (nr. 118)

Opmerkingen

Staten van Aruba, Curacao en Sint Maarten brengen verslag uit, mondelinge behandeling wacht daarop. Voorzitter TK kan termijn stellen, zodra verlopen vangt mondelinge behandeling aan.

Instantie

Fase 10

Nota naar aanleiding van het verslag. (nr. 118)

Opmerkingen

Zie 6. Vervolgstukken bij wetsvoorstel worden door BZK, CZW, aan de Staten van Aruba, Curacao en Sint Maarten gezonden.

Fase 11

Nota van wijziging. (nr. 119)

Opmerkingen

Overleg met Kabinetten van Gevolmachtigde Ministers; eventueel behandeling in rijksministerraad.

Instantie

Zie 2. en 4.

Fase 12

Mondeling overleg met Vaste Kamercommissie. (nr. 120)

Opmerkingen

Overleg met Kabinetten van Gevolmachtigde Ministers en BZK over deelname.

Instantie

Zie 1. en 2.

Fase 13

Plenaire behandeling in de Tweede Kamer. (de artikelen 17 en 18 van het Statuut) (nr. 121)

Opmerkingen

Gevolmachtigde Ministers en bijzondere gedelegeerden van de Staten van Aruba, Curacao en Sint Maarten kunnen de behandeling bijwonen en wijzigingen in het voorstel voorstellen. Vóór eindstemming spreken zij zich uit over het voorstel.

Fase 14

Behandeling in de Eerste Kamer. (de artikelen 17 en 18 van het Statuut) (nr. 122)

Opmerkingen

De Staten van Aruba, Curacao en Sint Maarten zijn niet bevoegd verslag uit te brengen, kunnen wel gedelegeerden naar mondelinge behandeling zenden; voor opstellen nota naar aanleiding van verslag (van Staten-Generaal), zie nr. 10.

Fase 15

Bekrachtiging en contrasignering. (nr. 123)

Opmerkingen

Koningin tekent en ministers contrasigneren.

Instantie

Kabinet van de Koning

Bekendmaking en inwerkingtreding. (artikel 22 van het Statuut) (nr. 124 en 125)

Opmerkingen

Eerstverantwoordelijk ministerie corrigeert drukproeven Staatsblad en zendt deze aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Justitie en Veiligheid zendt door aan BZK, in spoedeisende gevallen zendt het betrokken ministerie zelf door. De Minister van BZK biedt de Gouverneurs van de Caribische landen de regelgving aan ter bekendmaking in officiele publicatiebladen. In verband met bekendmaking overzee tussen vaststelling en inwerkingtreding 30 dagen aanhouden. De Vaste Verander Momenten gelden niet voor rijksregelgeving.

Instantie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Laatst gewijzigd op: 8-8-2022